Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilerin bireyin içinde bulunduğu toplum, topluluklar, kurumlar, örgütler, gruplar, aileler vb. sosyal sistemlerle etkileşimi çerçevesinde bunların gelişimlerini anlamaları ve sosyal hizmet kuramları çerçevesinde irdeleme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Damla UYGUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II Yetişkinlik – Yaşlılık Charles Zastrow , Karen K. Krist Ashman NİKA YAYINEVİ .2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bireyin içinde yaşadığı aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde insanın bio-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar. Genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık, bio-psiko-sosyal yönleri ve sorunlarıyla bu dönemlere ilişkin kuramlar. Ayrımcılık, toplumsal cinsiyetçilik ve cinsel oryantasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ergenlikte psikolojik gelişim: Erikson'un psikososyal teorisi. Ahlaki gelişim: Kohlberg'in ahlaki gelişim teorisi https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
2 Ergenlikte sosyal gelişim. Sosyal problemler https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
3 Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet söylemi ve cinsel ayrımcılık. Geleneksel cinsiyet-rol kalıpları: Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
4 Gençlik ve orta yaşlılığın biyolojik yönleri https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
5 Gençlik ve orta yaşlılığın psikolojik yönleri. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
6 Gençlik ve orta yaşlılığın sosyal yönleri https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
7 Makro sosyal sistem teorileri https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
8 Cinsel eğilim https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
9 Ara Sınav https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
10 İleri yetişkinliğin biyolojik yönleri: Yaşlı insanların arasında ölüm sebepleri ve hastalıklar https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
11 Yaşam beklentisi. Sağlıklı olma: Güçler perspektifi https://ktusinifcilar.files.wordpress.com/2014/05/d_book_psixologiya_23597.pdf
12 İleri yetişkinliğin psikolojik yönleri http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi52_pdf/6iksisat_kamu_isletme/yerli_gulbasak.pdf
13 İleri yetişkinliğin sosyolojik yönleri http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi52_pdf/6iksisat_kamu_isletme/yerli_gulbasak.pdf
14 Yaşlı insanların karşılaştığı problemler http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi52_pdf/6iksisat_kamu_isletme/yerli_gulbasak.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256975 İnsan davranışı ve sosyal çevre arasındaki etkileşimi tanımlar.
2 1256976 İnsan davranışı ve gelişimine ilişkin teorik perspektif bağlantılarının temel kavramlarını açıklar.
3 1256977 İnsan davranışı ve sosyal çevrede sosyal sınıf, ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet, yaş, engellilik, din/maneviyat ve cinsel eğilimin etkilerini tanımlar.
4 1256978 Sosyal hizmet teori ve pratiği ile ilgili eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
5 1256979 Mesleğinin değerleri ve etik standartlarına uygun davranır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek