Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB210 Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu derste ; Günümüz Sosyal Devlet Anlayışı içinde Sosyal Hizmet Sisteminin Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri yapısındaki yerine, amacına, işleyişine ve rollerine yer verilmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Funda DARÇIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bir İnsan Hakları Mesleği Olarak Sosyal Hizmet Dr.Oğuzhan Zengin Tarihsel Süreçte Türkiye’de Sosyal Devlet Serdar YAY Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Yard.Doç.Dr. Yusuf GENÇ

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini; Sosyal Devlet, Sosyal Devlet Anlayışı, Sivil Toplum, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları yönetim anlayışları, sistemleri ve Sosyal hizmet anlayışlarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
11 Soru-Yanıt 12 2 24
12 Takım/Grup Çalışması 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
49 Performans 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Hizmet ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları Yapısı ÖZEL SOSYAL HİZMET K. 1..pptx
2 Osmanlı Döneminde Sosyal Hizmet Yapısı ve Sosyal Hizmet Sistemi ÖZEL SOSYAL HİZMET K. 2..pptx
3 Cumhuriyet Dönemi Sosyal Hizmetin ilk adımları ÖZEL SOSYAL HİZMET K. 3..pptx
4 Günümüz Sosyal Hizmet Yapısı ÖZEL SOSYAL HİZMET K. 4..pptx
5 Türkiyede Sosyal Hizmet Yapısı, Kurum ve Kuruluşları ÖZEL SOSYAL HİZMET K. 5..pptx
6 Sosyal Devlet, Sosyal Devlet ve Sosyal Hizmet İlişkisi 6. HAFTA Tarihsel Süreçte Türkiye'de Sosyal Devlet.pdf
7 Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimlere bağlı sosyal hizmet kuruluşları Yerel_Yonetimler_ve_Sosyal_Hizmet_Uygula.pdf
8 Özel Sektörlere Bağlı Sosyal Hizmet Kuruluşları ÖZEL SOSYAL HİZMET K. 8..pptx
9 ARA SINAV 9. HAFTA BirnsanHaklarMesleiOlarakSosyalHizmet.pdf
10 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet 10.HAFTA 23-ayse-beyazova1.pdf
ÖZEL SOSYAL HİZMET K. 10.pptx
11 Sivil Toplum Örgütlülük Yapısı-Sivil Düşün Hareketi 11.1.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ve TÜRKİYE PERSPEKTİFİ.pdf
11.2.Türkiye'de Sosyal Yardım Uygulamaları.pdf
12 Çocuk ve Sosyal Hizmet Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Yapıları İşleyişleri 12. HAFTA 10.21560-spcd.15089-197984.pdf
12.HAFTASivil Toplum Kurulu__lar__ (STK)'n__n Artan __nemi ve __sk__dar'da Faaliyet G__steren Baz__ STK'lar __zerine Bir Ara__.pdf
13 Yaşlılık ve Engellilikle Sosyal Hizmet Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Yapıları İşleyişleri 13.HAFTA ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR.pdf
13.HAFTA Engellilere_Yonelik_Yerel_Sosyal_Politik.pdf
14 Kadın ve Sosyal Hizmet Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Yapıları İşleyişleri 14.HAFTA MOR__ATI VE __EFKAT-DER __RNE____NDE KADINA Y__NEL__K ____DDETLE M__CADELEDE S__V__L TOPLUMUN ROL__[#318339]-398738.pdf
15 FİNAL SINAVI 15,HAFTA SOSYAL POLİT_İKALARDA VE SOSYAL HİZMETLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ (YEN__ B__R MODEL __NER__S__).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286427 Sosyal Devlet Sistemi içinde Sosyal Hizmet Müdahalesinin kavranması
2 1286428 Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Sosyal Hizmet Sisteminin anlaşılması
3 1286429 Sosyal Hizmet Uygulama düzeyinin öğrenilmesi
4 1286430 Sivil Toplum, Örgütlülük yapısı içinde Sosyal Hizmetin yerinin kavranması
5 1286431 Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının işleyişi ve önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3
2 5 4 4 4 5 3 5 4 5 2 3 4 5 5 4 4 5
3 5 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5
4 5 3 3 4 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 5 5 5
5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek