Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB214 Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet 927003 2 4 2

Dersin Amacı

"Çocuk Hakları Sözleşmesi” ve “İnsan Hakları Bildirgesi” bağlamında suça yönelen çocuk ve gençlerin hakları ve gereksinmeler, makro, mezzo, mikro düzey sosyal sistemlerle ilişkili olarak suçluluğun nedenleri, bütüncül sosyal hizmet yaklaşımı içinde suça itilen çocuk ve gençlere yönelik müdahale, çocuk ve ceza adaleti sistemlerinin özellikleri ve refah, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleriyle ilişkileri, suça itilen çocuk ve gençlere yönelik önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri konularında öğrencilere bilgi kazandırmak hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ar.Gör. Deniz YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alada, A., Sayıta, S-Temelli,S. Küreselleşme, Yoksulluk ve Şiddet Bağlamında İstanbul‟da Sokağın Çocukları, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2002. K.Karataş- Y Baykara.Acar –G.Çamur Duyan, Sokak Çocukları Açısından Sokak ve Suç İlişkisi Üzerine Medyadaki Yansımalar”, IV.Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalışan Çocuklar, İzmir IV.Sempozyumu 30 Eylül-2 Ekim 2005 Balçova İzmirBartollas, C. ve Schmalleger, F. (2017) Çocuk adaleti süreci, Çocuk Suçluluğu (297-323) Nobel: Ankara Tekin, Uğur (2003) Almanya gençlik ceza adaleti sisteminde gençlik yardım hizmetleri, II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu- Yargı Öncesi ve Yargılama Süreci. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı: Ankara Sevda Uluğtekin, 1940‟lı Yıllarda İstanbul‟un Sokak Çocukları”, Sema Kut‟a Armağan, Yaşam Boyu Sosyal Hizmet, HÜ Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayın No.4, Ankara 1999; Sevda Uluğtekin, Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara 2004. Sevda Uluğtekin, Türkiye‟de Çocuk Sorunu ve Sokak Çocukları” Sokak Çocukları Eğiticilerin Eğitimi Programı, İstanbul 14-20 Nisan 1996,Yayına hazırlayan Sevda Uluğtekin, Ek 2, Ankara 1997 Sevgi Usta Sayıta, “Mağdur Çocuklar Hakkında Koruma Tedbirleri”Mağdur Çocukların Hukuksal Konumu, İstanbul 2004 Ünver, Yener (Editör). Çocuklar ve Suç – Ceza. Seçkin Yayıncılık. 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal sapmanın temelleri (normlar, değerler), sosyal sapmanın temelleri (sosyal davranış ve sosyal roller, sosyal sapma), suçun boyutları, Türk Ceza Kanununa göre suç sınıflamaları (İnsanlığa karşı suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı suçlar), suça yönelme nedenleri aile, arkadaşlık, okul yaşantısı, toplumsal özellikle, kentleşme ve suç ilişkisi, suç kuramları: aykırı birleşme kuramı, aykırı güçlendirme kuramı, ayırıcı fırsatlar kuramı, nötrleştirme kuramı, anomi kuramı, alt kültür kuramı, damgalama kuramı, çocuk ve genç suçluluğu, yetişkin suçluluğunun çocuk suçluluğundan farkı, suçun önlenmesinde multi-disipliner yaklaşımlar, suça itilen çocuk ve gençlere yönelik önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modellerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 18 1 18
11 Soru-Yanıt 10 1 10
34 Okuma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk kavramı, Türkiyede Çocuğun durumu: Risk Altındaki Çocuklar
2 Ergenlik kavramı ve ergenlik döneminin psiko-sosyal gelişimi Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Hafta 2 .ppts.pptx
3 TÜRKİYE’DE KANUNLA İHTİLAF HALİNDEKİ ÇOCUKLAR: MULTİ DİSİPLİNER YAKLAŞIMIN ÖNEMİ Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Hafta 3 .ppts (1).pptx
4 Çocuk suçluluğunun toplumsal nedenleri Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Hafta 4 .ppts.pptx
5 Çocuk suçluluğunun bireysel nedenleri Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Hafta 5 .ppts.pptx
6 Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Hafta 6.ppts.pptx
7 Çocuk suçluluğunda ulusal ve uluslar arası mevzuat Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Hafta 7.ppts.pptx
8 Ara sınav
9 Adli Sosyal İnceleme Raporu ve Vaka Çalışması
10 Yetişkin Suçluluğunun çocuk suçluluğundan farkı
11 Çocuk Koruma Kanunu, Türkiye'de çocuk suçluluğu ile mücadele sistemi
12 Çocukla Adli Görüşme İlke ve Teknikleri
13 Çocukla Adli Görüşmede Soru Sorma Teknikleri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287137 Suç ve suçluluğu ayırt eder
2 1287136 Suç kuramlarına ilişkin bilgi sahibi olur
3 1287138 Çocukları suça iten psiko-sosyal sebepleri açıklar
4 1287140 Suça sürülmüş çocuklara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri hakkında bilgi sahibi olur
5 1287139 Suça sürüklenmiş çocukların haklarını açıklar
6 1338960 Mağdur çocuk ile çalışmayı ve mağdur haklarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5
2 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5
3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5
4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 4 5 4 5
5 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5
6 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek