Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB222 Engellilerle Sosyal Hizmet 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, engelliliğin nedenleri, sosyal şartlar içinde engellilerin durumunu öğrenilmesi ve engellilere yönelik sosyal hizmet müdahale yöntemlerine dair bilgi sahibi olunmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karatepe, H. (1998). Bulundukları Toplum İçinde Özürlü Çocuklar, Ankara: Seçkin Yayınevi. Ataman, A. (2011). Özel Eğitime Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Baykoç, N. (2010). Özel Eğitim, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (2004). Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. Ankara: Temmuz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesi, Erişim adresi: www.eyh.gov.tr, Erişim tarihi: 28.08.2013. https://docplayer.biz.tr/10386156-Turkiye-engelliler-arastirmasi-temel-gostergeleri-icindekiler-giris.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Engelli ve engelli gruplarının tanımı, engellilerin yapısı, toplumdaki dağılımları, engelli için çalışmalar, yapılan hizmetler ve hizmetlerin kalite çeşitliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Engellilikle ilgili genel bilgiler ve temel kavramlar
2 Engelliliği ele alan modeller
3 Zihinsel engellilik
4 Ortopedik engellilik
5 İşitme-dil ve konuşma engeli ile ilgili genel bilgiler ve temel kavramlar
6 Görme engelliler
7 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme güçlüğü
8 Ara Sınav
9 Ulusal ve uluslararası engellilik mevzuatı
10 Engellilerin yaşadığı sorunlar - 1
11 Engellilerin yaşadığı sorunlar - 2
12 Engellilerin rehabilitasyonu
13 Engellilere ve ailelerine sunulan hizmetler ve uygulamalar
14 Engellilere hizmet veren kurumlar ve kuruluşlar
15 Engellilere yönelik sosyal hizmet müdahalesi
16 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287951 Bir sosyal hizmet alanı olarak engellilik, engelli birey ve ailesiyle çalışmada gerekli bilge, beceri ve değer kümesini öğrenir.
2 1287952 Engelliliğin temel kavramlarını açıklar.
3 1287953 Engelliliği ve engelliliğin nedenlerini açıklar.
4 1287954 Engelliliğin türlerini açıklar.
5 1287955 Engelliliğin modellerini açıklar.
6 1287956 Engelli sorunlarını açıklar.
7 1287957 Engellilerin aile ve özel yaşam sorunlarını açıklar.
8 1287958 Engellilerin yoksulluk sorununu açıklar.
9 1287959 Engellilerin konut ve ulaşım sorunlarını açıklar.
10 1287960 Engellilerin istihdam sorunlarını açıklar.
11 1287961 Engellilerin eğitim sorunlarını açıklar.
12 1287962 Engellilerin rehabilitasyonunu ve toplumsal yaşam özelliklerini açıklar.
13 1287963 Engellilere yönelik sosyal politikaları ve yasal düzenlemeleri açıklar.
14 1287964 Engellilere yönelik bakım hizmetlerini ve sosyal hizmet uygulamalarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5
2 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5
3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4
4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4
5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4
6 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5
7 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 3