Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB224 Okul ve Sosyal Hizmet 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Okulda sosyal hizmet uygulamalarının genel çerçevesi, okul çağı çocuklarının sorunları, bu sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalesi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Bilge ABUKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri Prof. Dr. Veli DUYAN, Kasım 2014 Okul Sosyal Hizmeti-Bir Uygulama KIavuzu Yazar: JoAnn Jarolmen Çevirmen: Yasemin Özkan, Nika Yayın 2017 Özbesler, C., Duyan, V.(2013). Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. http://www.idealsosyalhizmet.com/sosyal-hizmet-alanlari/okul-sosyal- hizmeti/okul-ortamlarinda-sosyal-hizmet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul sosyal hizmeti nedir, okulun politik çevresi ve sosyal kurumlar, eğitimle ilgili haklar, dışa dönük davranış sorunları, okul ortamında çatışma ve şiddet, okul sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevleri, okulda sosyal hizmet uygulamalarının genel çerçevesi konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse genel giriş ve ders içeriğinin paylaşılması
2 Okul sosyal hizmeti: Tarihi gelişme ve uygulamalar http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/545/33
3 Okul sosyal hizmet uygulamaları Sunu1.pptx
4 Okulun politik çevresi ve sosyal organizasyonlar
5 Öğrenci hakları ve öğrenci davranışlarının kontrolü
6 Dışa dönük davranış problemleri
7 İçe dönük davranış problemleri
8 Ara Sınav
9 Sosyal problemler
10 Engeli olan çocuklar
11 Hassas öğrenci grupları yararına yapılan müdahaleler
12 Okul temelli önleme programları
13 Danışmanlar ve takım üyeleri olarak okul sosyal hizmet uzmanları
14 Okulların yapılandırılmasında ebeveynlerin ve toplumun dâhil edilmesi
15 Öğrenci ve sistem odaklı müdahalelerin değerlendirilmesi
16 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282401 Okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişim sürecini öğrenir.
2 1282402 Okul sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumluluklarını öğrenir.
3 1282403 Okulda yaşanan sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahale becerilerini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
2 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4
3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek