Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB301 Sosyal Hizmetlerde Dini ve Etik Değerler 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Sosyal hizmet mesleğinin değer temelinin ve etik sorumlulukların öğrenilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Grup çalışmaları ve sunumları, kurgu olayların tartışılması, beyin fırtınası vb. interaktif öğrenme tekniklerinin kullanımı mesleki etik becerilerinin artırılması ve kalıcı öğrenme için önem arz etmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Fatih Şahin (2009) Sosyal Hizmette Kendi Kaderini Tayin Hakkı, Aile ve Toplum, Ekim-Kasım-Aralık, Pp.87-97. 2. Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları(2003), SHU Derneği Yay. Ankara 3. Yazılı vaka örnekleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Sosyal hizmet uygulamasında etiğin anlamı, - Müracaatçı, toplum ve kurum düzeyinde etiğin içeriği, - Değer temelinin sosyal hizmet bilgisi ve becerisi ile ilişkisi - Etik ikilemler ve çözüm yolları, - Sosyal hizmette değer tartışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Derse genel giriş ve öğrencilerin oryantasyonu - Sosyal Hizmette Etik Konular 1 - Etik, teknik ve yasal - Sosyal hizmette etik meseleler nelerdir?
2 - Sosyal Hizmette Etik Konular 2 - İnsani hizmet mesleği olarak sosyal hizmet - Sosyal hizmet ve refah devleti
3 - Sosyal Hizmet Uygulamasında Değerler - Sosyal hizmet değerleri ne anlama geliyor? - Bireyin saygınlığı ve biricikliği - Müracaatçının kendi geleceğini belirleme hakkı - Yasal otorite ve self-determinasyon
4 - Sosyal Hizmet Etiğinde İlke Temelli Yaklaşımlar - İlkeler - Sosyal hizmet ilişkisinde saygı ve özerklik - Toplumda adaleti ve refahı sağlama - Ortak ahlak yaklaşımı
5 - Gizlilik, Hesap Verebilirlik ve Uzman Müracaatçı Etkileşiminin Sınırları
6 - Sosyal Hizmet Etiğinde Karakter ve İlke Temelli Yaklaşımlar - Mesleki ilişkide karakterin önemi - Profesyonel ve hizmet kullanıcısı arasındaki koruyucu ilişki - Değer parçalanması
7 - Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları
8 - Sosyal Hizmet Uygulama ve Kuramlarıyla İlişkili Etik ve Değerler 1 - Sosyal hizmet değerlerine meydan okuma - Değer temeline dayalı sosyal hizmet bilgisi
9 - Ara Sınav
10 - Sosyal Hizmet Uygulama ve Kuramlarıyla İlişkili Etik ve Değerler 2 - Akademik çevredeki öğrenciler için etik konular
11 - Müracaatçıların Hakları: Uygulama Kuralları ve Yeni Tüketicilik
12 - Kişisel Meseleler ve İlişkiler
13 - Sosyal Çalışmacının Görevleri, Politika, Prosedürler ve Yönetişim
14 - Uygulamada Etik Sorunlar ve İkilemler - Etik karar verme - Gizlilik - Çalışma ortamında meslektaşlarla ve danışmanlarla ilişki
15 - Genel Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251067 Küreselleşmenin toplumlarda yarattığı yeni etik sorunlar konusunda bilgi sahibi olma
2 1251068 Uluslararası standartlar çerçevesinde sosyal hizmette etik ilke ve değerleri öğrenme
3 1251069 Etik sorunlar ve çözümü konusunda bilgi sahibi olma
4 1251070 Etik ikilemlerin farkında olarak ayrımını yapabilme
5 1251071 Etik bilgisinin kaliteli mesleki uygulama için gerekli olduğunu farketme
6 1251072 Etik değerler, etik ilkeler ve etik ikilem alanlarını ayırt edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek