Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB307 Gruplarla Sosyal Hizmet 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; grup kavramını ve grupların insan yaşamındaki önemini açıklamaktır. Ayrıca gruplarla sosyal hizmet müdahalesinin yöntem ve teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrencilerin gruplarla sosyal hizmet müdahalesinde sosyal hizmet uzmanının işlevlerini ve rollerini kavraması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Bilge ABUKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yalom, I. (2003). Kısa Süreli Grup Terapileri. Çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit. Istanbul: Kabalcı, Mavili, A. (1997) Grup Süreci ve Dİnamikleri. Sistem Yayıncılık, Duyan, V. (2007). Gruplarla Sosyal Hizmet, Grup Çalışmasının Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeyine Etkisi. Ankara: Hacettepe Ünivesitesi Yayınları. Bulut, I. (1999). Aile Tedavisi ve Sosyal Grup Çalışması. Prof. Dr. Sema Kuta Armağan (Yaşam Boyu Sosyal Hizmet) Ankara: HÜ. SHYO.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grup uygulamalarına giriş; Grupların türleri ve amaçları. Grup gelişim aşamaları ve dinamikleri, Grup süreçleri, Özel gruplarla grup çalışması, Grup kolaylaştırma, grup deneyimleri süreçleri ve son verme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 9 1 9
10 Tartışma 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 9 1 9
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 1 2
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
21 Rapor Sunma 1 1 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 1 1
36 Rapor 9 1 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal grup çalışması temel kavramlar Sunu1.pptx
2 Sosyal grup çalışması gerekli beceriler Sunu2.pptx
3 Sosyal grup çalışması müdahale yöntemi Sunu3.pptx
4 Sosyal grup çalışması müdahale alanları Sunu4.pptx
5 Grup uygulama 1 Sunu5.pptx
6 Grup uygulama 2 Sunu6.pptx
7 Grup uygulama 3 Sunu7.pptx
8 Grup uygulama 4 Sunu8.pptx
9 Ara sınav
10 Grup uygulama 5 Sunu10.pptx
11 Grup uygulama 6 Sunu11.pptx
12 Grup uygulama 7 Sunu12.pptx
13 Grup uygulama 8 Sunu13.pptx
14 Grup uygulama 9 Sunu14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251077 Sosyal hizmet uygulamasındaki farklı müdahale düzeylerini öğrenir.
2 1251080 Öğrenciler gruplarla sosyal hizmet uygulamasında, mesleki rol ve işlevlerini kullanabilir.
3 1251081 Sosyal hizmet uygulamalarından grup çalışması becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 3 2
2 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 3 2
3 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek