Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB313 Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Hemen hemen bütün toplumlarda nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşadığı sorunların farkındalığını öne çıkarmak, kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yapmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gül, Sallan Songül. Türkiye'de Kadın Sığınma Evleri. Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2012. Karacan, Esin. Çalışma Yaşamında Kadın. Umuttepe, Kocaeli, 2012. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları (Kadın Sığınma Evleri) Robert William Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı Yayınevi, 2017 Betül Yarar, “Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri” İstanbul, 2015 Serpil Sancar, Erkeklik İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler (İstanbul: Metis Yayınları, 2009) Topçuoğlu, Abdullah, Aksan, Gamze., Alptekin Duygu. Yoksulluk ve Kadın. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, 2016.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet, , Türkiye´de Kadın sorunları ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalar konusundaki metodolojik tartışmalar, kadınların eğitim problemi, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, erken yaşta evlilik, kuma ve kumalık, kadın ve töre cinayetleri, Kadın suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri, Kadın-erkek eşitsizliğinin tarihi kökenleri ve sonuçları eğitim ve gelir düzeylerindeki yükselmenin sosyal tabakalar arasındaki hareketliliklere etkisi, Kadınların çalışma hayatında konumları,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
49 Performans 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal cinsiyet
2 Toplumsal cinsiyete dayalı rollerin tarihsel gelişimi ve cinsiyet ayrımcılığı
3 Türk Kültüründe Kadın ve Aile
4 Türkiyede Kadın sorunları ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalar konusundaki metodolojik tartışmalar
5 Kadına yönelik şiddet: aile içi şiddet-Kadın ve töre cinayetleri- Mobing
6 Erken yaşta evlilik- Çocuk gelinler, Kuma ve kumalık
7 Kadın ve eğitim
8 Kadın ve istihdam
9 ARA SINAV
10 Kadın ve sağlık
11 Kadın ve Göç
12 Kadın ve Medya
13 Kadın ve suç
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249456 toplumsal cinsiyeti açıklar,
2 1249457 Sosyal hizmet açısından kadınların (eğitim, şiddet, erken yaşta evlilik, kumalık, töre cinayetleri vb.) sorun alanlarını tanımlar
3 1249458 Kadınların uğradığı toplumsal cinsiyet ayırımını açıklar
4 1249459 Türkiyede Kadın sorunları ve bunlarla ilgili yapılan çalışmalar konusundaki metodolojik tartışmaları ve sonuçlarını analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek