Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB302 Sosyal Hizmet Müdahalesi-II 927001 3 6 8

Dersin Amacı

Dersin amacı, uygulamalı bir disiplin olan sosyal hizmet eğitimi süresince edinilen bilgi, beceri ve değerlerin eğitsel danışmanların ve kurum danışmanlarının süpervizyonu altında uygulama alanına aktarılabilmesi ve deneyim kazanılmasını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, öğrencinin uygulama yapacağı kurumun belirlenmesi, eğitsel ve kurum danışmanlarının belirlenmesi, öğrenicinin uygulama alanını ve müracaatçı kitlesini tanıması, belirlenen müracaatçılara yönelik mesleki müdahale planının yapılması, yapılması, eğitsel danışmanlar ile tartışılması ve süpervizyon eşliğinde uygulanması ve uygulamanın değerlendirilmesi süreçlerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
20 Rapor Hazırlama 50 1
21 Rapor Sunma 50 1
38 Rapor Hazırlama 50 1
39 Rapor Sunma 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 40 1 40
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 18 2 36
21 Rapor Sunma 18 2 36
34 Okuma 14 2 28
36 Rapor 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile oryantasyon toplantısı, uygulama süresince öğrenciden beklenilenlerin belirlenmesi.
2 Uygulama yapılacak alan ve ilgili müracaatçı sistemlerine ilişkin tanıtma raporlarının hazırlanması
3 Uygulama yaptığı alana ilişkin müracaatçı sistemlerini ve yürütülen sosyal hizmetleri, mevzuatı ve uygulamaları öğrenme ve raporlaştırma
4 Uygulama yaptığı alana ilişkin müracaatçı sistemlerini ve yürütülen sosyal hizmetleri, mevzuatı ve uygulamaları öğrenme ve raporlaştırma
5 Uygulama yapacağı müracaatçıları belirleme, değerlendirme,
6 Uygulama yapacağı müracaatçıları belirleme, değerlendirme, müdahale planlarını hazırlama,
7 Müdahale planlarını eğitsel danışmanlarla tartışma ve uygulama
8 Müracaatçılarla yürütülen mesleki çalışmalar, süpervizyon ve raporlaştırma
9 Müracaatçılarla yürütülen mesleki çalışmalar, süpervizyon ve raporlaştırma
10 Müracaatçılarla yürütülen mesleki çalışmalar, süpervizyon ve raporlaştırma
11 Müracaatçılarla yürütülen mesleki çalışmalar, süpervizyon ve raporlaştırma
12 Müracaatçılarla yürütülen mesleki çalışmalar, süpervizyon ve raporlaştırma
13 Müracaatçılarla yürütülen mesleki çalışmalar, süpervizyon ve raporlaştırma
14 Uygulamanın değerlendirilmesi, raporların teslim edilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256001 Öğrencinin kuramsal bilgileri uygulamaya aktarma deneyimi kazanması
2 1256002 Eğitsel danışmanlarının süpervizyonu altında mesleki deneyim ve uygulama becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
2 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek