Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB318 Tabi Afetlerde Sosyal Hizmet 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bir kriz durumu olarak tabi afet yaşayanların psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlarla başa çıkmalarına yönelik sosyal hizmet müdahalesini öğrenmeleridir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Bilge ABUKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Afetlerde Psikososyal Destek Uygulama Rehberi. (2008). Türk Kızılayı. Ankara: Yorum Basın Yayın. Mavili Aktaş, Aliye. (2000). Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi. Kriz Dergisi, 11 (3), s. 37-44. Tuncay, T. (2004). Afetlerde Sosyal Hizmet. Ankara: Özbay Ofset Matbaacılık. Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikoksosyal Destek Klavuzu. (2017). IASC. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders içeriğinde; - Kriz ve bir kriz durumunda yaşanan sosyal ve psikolojik değişim ve krize müdahale stratejisi - Bir kriz durumu olarak felaketlerin birey, grup, topluluk ve toplumlarda yarattığı etkiler ve başa çıkma yolları - Felaket durumlarının yol açtığı sorunlara yönelik, sosyal-psikolojik müdahale stratejisi yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve Oryantasyon
2 Afet Nedir? Afet ve Acil Durumlarla İlgili Kavramlar ve Tanımlar Afet Türleri ve Etkileri https://www.afad.gov.tr/afete-hazir-turkiye
3 Kriz Nedir? Krizle İlgili Kavramlar ve Tanımlar Kriz Müdahalesi
4 Afet Yönetimi Afetlerle İlgili Kurum ve Kuruluşlar Türkiye Afet Müdahale Planı https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/2419/files/Afet_Mud_Pl_ResmiG_20122013.pdf
5 Afetler ve Psikososyal Uygulamalar Dünya’da ve Türkiye’de Psikososyal Destek https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/35430/xfiles/Uluslararasi_Insani_Yardim.pdf
6 Afetten Etkilenen Bireylerin Verdikleri Tepkiler Afetten Etkilenenlere Yönelik Mikro, Mezzo ve Makro Düzey Sosyal Hizmet Müdahaleleri
7 Afetlerde Kadın, Çocuk, Engelli ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları
8 ARA SINAV
9 Afetlerde Toplumla Sosyal Hizmet Uygulamaları Toplumun Katılımı/Harekete Geçirilmesi https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/35435/xfiles/Afete_Direncli_Toplum_Uygulama_Ornekleri.pdf
10 Travma Nedir? Travma Sonrası Stres Bozukluğu Hatırlama ve Yas
11 Afet Alanında Çalışanlara Destek (İletişim Becerileri, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü)
12 Afetlerde Medya Yönetimi ve Etik
13 Genel Değerlendirme
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288200 Tabi afetlere maruz kalan kişilerin yaşadığı sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunları anlamak.
2 1288201 Tabi afetlerde hizmet veren kurum ve kuruluşları bilmek.
3 1288202 Tabi afetlerde gerçekleştirilecek sosyal hizmet müdahalesini öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 3 5 3 3 3 4 4 5 1 3 3 3 5
2 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 5 3 3
3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 4 4 5 1 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek