Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB320 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin göç olgusu, göçmen ve sığınmacıların yaşadığı psikososyal sorunlar ve bu alandaki sosyal hizmet müdahalesini öğrenmeleridir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yarım Yüzyılın Mültecileri 1950-2000, Ankara, 2000. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), “Türkiye’de BMMYK”, Ankara: BMMYK Haber Bülteni, 2001, s. 2. BUZ, Sema, Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul Mültecilik, Ankara: Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Yayınları, 2004. Helsinki Yurttaşlar Derneği, Mülteci El Kitabı, http://www.hyd.org.tr/multecielkitabi/kitap5.asp?idm=mands (19 Aralık 2012). İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, 2010 Yılı Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu, Ankara, 2011. ODMAN, M. Tevfik, Mülteci Hukuku, Ankara: AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1995. ÖZCAN, Mehmet, Avrupa Birliği Sığınma Hukuku, Ankara: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde; - Göç kavramı, hukuki tanımı ve tarihçesi - Göçmen ve sığınmacıların yaşadığı psikososyal sorunlar - Göçmen ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve Oryantasyon
2 Göç Konusuna Dair Tanımlamalar (Göçmen, Sığınmacı, Mülteci, Şartlı Mülteci vb.)
3 Göçmen ve Sığınmacılarla İlgili Evrensel ve Ulusal Belgeler
4 Dünyada ve Türkiye'de Göçün Tarihi
5 Türkiye'de Göç ve Uyum Politikaları
6 Göçmen ve Sığınmacılarla Çalışan Kamu ve Özel Kuruluşları
7 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmetler: Sağlık
8 ARA SINAV
9 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmetler: Çalışma Yaşamı
10 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmetler: Kadın ve Çocuklar
11 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmetler: Aile ve Yaşlılar
12 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmetler: Eğitim
13 Genel Değerlendirme
14 FİNAL SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117401 Göç kavramını tanımlar, mevzuat ve tarihçesi içinde kavramak.
2 1117402 Göçmen ve sığınmacıların yaşadığı psikososyal sorunları öğrenmek.
3 1117403 Göçmen ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarını bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek