Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB322 Gecekondu Kentleşme ve Sosyal Hizmet 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Sanayi devrimi ile ortaya çıkan kentleşme olgusunun beraberinde getirdiği sorunları anlamak ve bunlara çözüm stratejileri geliştirmek. Kentleşme sürecinde Türkiye'deki kentsel alanlar ve gecekondu bölgelerini ele alarak buralardaki çarpık kentleşmeler sonucunda ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözümler sunmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekeli, İ.(2011). Kent, Kentli, Kentleşme Ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları: İstanbul Keleş, R(1976). Kentbilim İlkeleri. Sevinç Matbaası: Ankara Keleş, R.(2006). Kentleşme Politikası. İmge Yaynları: Ankara Özbek, N. (2011).Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet, Siyaset, İktidar ve Meşruiyet, 1876-1914, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002. (2nd edition 2004, 3rd edition 2008, 4th edition 2011) Karpat, K.H.(2003). Türkiyede Toplumsal Dönüşüm. İmge Kitapevi: Ankara Gümüşoğlu, F.(2001). 21.Yüzyıl Karşısında Kent Ve İnsan. Bağlam Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kentleşme tanımının yapılması ve kentleşme ile ilgili temel kavramların açıklanması,Kentleşmeye yönelik kuramlar, Kırsal ve kentsel alanların farklılıkları,Dünyadaki ve Türkiye'deki kentleşmenin tarihsel arka planı, Kentleşmeyi ortaya çıkaran sebepler, Kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar, Gecekondu kavramı ve Türkiye'de gecekondulaşma olgusu, Kentleşme ve toplumsal hareketlilik, Kentleşme politikaları, Kentteki toplumsal tabakalaşma sistemleri, Kentleşme ve sosyal hizmet, Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri, Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerinin Önemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kentleşme tanımının yapılması ve kentleşme ile ilgili temel kavramların açıklanması
2 Kentleşmeye yönelik kuramlar
3 Kırsal ve kentsel alanların farklılıkları
4 Dünyadaki ve Türkiye'deki kentleşmenin tarihsel arka planı
5 Kentleşmeyi ortaya çıkaran sebepler
6 Kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar
7 Gecekondu kavramı ve buralara yönelik sorunlar
8 Ara Sınav
9 Kentleşme ve toplumsal hareketlilik
10 Kentleşme politikaları
11 Kentteki toplumsal tabakalaşma sistemleri
12 Kentleşme ve sosyal hizmet
13 Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri
14 Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerinin önemi
15 Değerlendirme
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288270 Kentleşme sürecinin beraberinde getirdiği sorunları anlar.
2 1288271 Bu sorunlara ilişkin yeni stratejiler geliştirir.
3 1288272 Geleneksel kent ve çağdaş kent arasındaki ayrımı fark eder.
4 1288273 Kentleşme ile birlikte ortaya çıkan sosyal hizmet ihtiyaçlarını tanımlar.
5 1288274 Çevresel ve toplumsal sorunlara yönelik duyarlılığın oluşturur ve bunlara çözüm sunmaya çalışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 5
5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek