Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB322 Gecekondu Kentleşme ve Sosyal Hizmet 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Dersin öncelikli amacı, kenti tarihsel bir arka plan eşliğinde ve kuramsal yaklaşımlar paralelinde anlamak, kentleşme, kentlileşme ve göç ilişkisini küreselleşme doğrultusunda irdelemektir. Ayrıca, Türkiye’de yaşanan kentsel süreçler üzerinden kentteki birey ve grupların sorunlarını sosyal hizmet perspektifinden değerlendirmek, sosyal hizmet açısından yapabilirlikleri tartışmak, kentsel sorunlar ve çözümleri hakkında eleştirel düşünme pratiğini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Gülsüm Çamur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Keleş, R.(2006). Kentleşme Politikası. İmge Yaynları: Ankara 2.Alkan, Ayten (2006). Belediye Kadınlara da hizmet eder?: Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Neden, Nasıl?.., Yarın için Bugünden Kampanyası Eğitim Dizisi 3, KA-DER yayınları, Ankara. http://www.kaderankara.org.tr/wp-content/uploads/2015/05/belediyekadinlarada.pdf 3. Burcu Hatiboğlu (2015). “Kent içi yoksul alanların dönüşümüne feminist bakış:Ankara-Aktaş mahallesi örneğinde ‘imkânsız medeniyet’ TOKİ,” Fe Dergi 7, no. 1 1-15. http://cins.ankara.edu.tr/13_1.pdf4. 4. Akduran, Ö., Yakar Önal, A. ve Günlük Şenesen, G. (2018).Kentsel Haklar ve HizmetlereErişimde ToplumsalCinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Raporu, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi:Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, CEİD yayınları, Ankara (syf: 23-49). http://ceidizleme.org/medya/dosya/81.pdf. 5. Güzel, B. ve Buz, S. (2019). “Yeşil” Yoksulluk, Çevresel Adalet ve Sosyal Hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(3), 1052-1069. 6. Çetinkaya, Z. ve Ciravoğlu, A. (2016). Sürdürülebilir Yerleşim Modellerinin Karşılaştırılması: Eko-Kent ve Yavaş Kent. İdealkent, 7(18): 267-246. 7. Tahire Erman (2004). Gecekondu Çalışmalarında ’Öteki’ Olarak Gecekondulu Kurguları, European Journal of Turkish Studies, https://ejts.revues.org/85 8. Özden, Pelin Pınar (2010). “Kentsel yenilemenin unutulan öğesi: Toplumsal yenilenme”, Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları (der: Ö. Uğurlu, N.Ş. Pınarcıoğlu, A. Kanbak, M. Şiriner), Örgün yayıneci: İstanbul. 9. Burcu Hatiboğlu (2015). “Kent içi yoksul alanların dönüşümüne feminist bakış:Ankara-Aktaş mahallesi örneğinde ‘imkânsız medeniyet’ TOKİ,” Fe Dergi 7, no. 1 1-15. http://cins.ankara.edu.tr/13_1.pdf 10.Aras Örgen (2017). İnsan Hakları, Sosyal Hizmet ve Mültecilik Üzerine Bir Derleme Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 17 (1). 11. Türkiye'de Kent Mültecileri ve Misafirperverlik TESEV İyi Yönetişim Tartışmalar, https://www.tesev.org.tr/wp-content/uploads/rapor_Turkiyede.Kent_.Multecileri.ve_.Misafirperverlik.Didem_.Danis_.pdf 12. Doç. Dr. Sema Buz - "Göçte Kadınlar: Deneyimler ve Gereksinimler" - 23 Mart 2016, https://www.youtube.com/watch?v=bqGao1itCuA&feature=youtu.be 13.Arun, Ö. (2018). Yaşlanmayı Aşmak, Ankara: Phoenix Yayınevi. 14. İçli, G. (2017). Yavaşlayan Kentler ve Yaşlılar, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), 10(2): 67-75 15. UNICEF (2015). Çocuk dostu şehirler, http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/CFC%20Catalogue-TR.pdf 16. İdealkent Dergisi 17. sayı- "Çocuk ve Kent" Özel Sayısı 17. Avşar Kurnaz, Ş. (2009). Türkiye’de çocuk yoksulluğu, https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/sygm/uploads/pages/uzmanlik-tezleri/2-turkiye-de-cocuk-yoksullugu-sebnem-avsar-kurnaz.pdf 18. Fırat, S . (2009). Engelsiz Bir Kent Tasarlamada Yerel Politikaların Önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet , 20 (2) , 57-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsh/issue/48445/613681

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kentleşme tanımının yapılması ve kentleşme ile ilgili temel kavramların açıklanması,Kentleşmeye yönelik kuramlar, Kırsal ve kentsel alanların farklılıkları,Dünyadaki ve Türkiye'deki kentleşmenin tarihsel arka planı, Kentleşmeyi ortaya çıkaran sebepler, Kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar, Gecekondu kavramı ve Türkiye'de gecekondulaşma olgusu, Kentleşme ve toplumsal hareketlilik, Kentleşme politikaları, Kentteki toplumsal tabakalaşma sistemleri, Kentleşme ve sosyal hizmet, Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri, Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerinin Önemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KENT, KENTLEŞME, KENTLİLEŞME KAVRAMLARI Gecekondulaşma ve Kentleşme 1.pptx
2 FARKLI SİSTEMLERDE KENTLEŞME POLİTİKALARI Gecekondulaşma ve Kentleşme 2.pptx
3 TÜRKİYE’DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Gecekondulaşma ve Kentleşme 3.pptx
4 NEOLİBERALİZM VE KENT YOKSULLUĞU Gecekondulaşma ve Kentleşme 4.pptx
5 KENT VE KADIN Gecekondulaşma ve Kentleşme 5.pptx
6 KENT VE ÇOCUK Gecekondulaşma ve Kentleşme 6.pptx
7 KENT YAŞAMI VE ENGELLİ OLMA Gecekondulaşma ve Kentleşme 7.pptx
8 ARA SINAV
9 KENT YAŞAMINDA GENÇLER
10 KENT YAŞAMINDA YAŞLI OLMA
11 Kentleşme politikaları
12 Kentleşme ve sosyal hizmet
13 Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri
14 Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerinin önemi
15 Değerlendirme
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288270 Kentleşme sürecinin beraberinde getirdiği sorunları anlar.
2 1288271 Bu sorunlara ilişkin yeni stratejiler geliştirir.
3 1288272 Geleneksel kent ve çağdaş kent arasındaki ayrımı fark eder.
4 1288273 Kentleşme ile birlikte ortaya çıkan sosyal hizmet ihtiyaçlarını tanımlar.
5 1338989 Kentsel sorunlara yönelik sosyal hizmet bakış açısı kazandırır
6 1339006 Kent ve gecekondu bölgelerinde sosyal hizmet müdahalesini öğretir
7 1288274 Çevresel ve toplumsal sorunlara yönelik duyarlılığın oluşturur ve bunlara çözüm sunmaya çalışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 5
5
6
7 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek