Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB405 Kırsal Alanda Sosyal Hizmet 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı kırsal alanda yaşayan nüfus gruplarının, sosyal ,kültürel ve ekonomik özelliklerinin kavranması sağlanarak kırsal alanda sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirebilme bilgi ve becerisinin kazandırılmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lohmann, N., & Lohmann, R. A. (Eds.). (2008). Rural social work practice. Columbia University Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde kırsal alanda sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı, kırsal alanlarda yaşayan nüfus gruplarının sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerinin kavranması, farklı nüfus gruplarına özgü ihtiyaç ve sorunların neler olduğunun anlaşılması, bu alandaki sosyal hizmet uygulamaları yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 8 3 24
12 Takım/Grup Çalışması 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırsal alanda sosyal hizmet tanımı ve kapsamı
2 Kırsal alanların sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri
3 Kırsal alanların sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri
4 Kırsal alandaki farklı nüfus gruplarını
5 Kırsal alandaki farklı nüfus gruplarının özellikleri
6 Kırsal alandaki farklı nüfus gruplarının ihtiyaç ve sorunlarının tanımlanması
7 Kırsal alandaki farklı nüfus gruplarının ihtiyaç ve sorunlarının tanımlanması
8 Ara sınav
9 Kırsal alanda hizmet sunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri
10 Kırsal kalkınma ve sosyal hizmet
11 Kırsal alanda kalkınma temelli iyi uygulama örnekleri
12 Kırsal alanda sosyal hizmet uygulaması
13 Kırsal alanda sosyal hizmet uygulaması
14 Kırsal alanda sosyal hizmet uygulaması
15 Proje örnekleri
16 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253809 Kırsal alanda sosyal hizmet kavramının anlaşılması
2 1253810 Kırsal alanların sosyal kültürel ve ekonomik özelliklerinin kavranması
3 1253811 Kırsal alanda yaşayan farklı nüfus gruplarının ihtiyaç ve sorunlarının tanımlanabilmesi
4 1253812 Kırsal alanda sosyal hizmet müdahalesi yapabilme bilgi ve becerisini kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4
2 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4
3 3 3 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 5 4 3 5 3
4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek