Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB407 Terör ve Sosyal Hizmet 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, terörün birey ve dezavantajlı gruplar üzerindeki psikososyal etkilerini değerlendirmektir. Ayrıca teröre yönelik sosyal hizmet müdahalesini yapılandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Başaren S. (2000) “Terörizm: Kavramsal Bir Değerlendirme”, Terörizm İncelemeleri, Ankara, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları,1-15 E. Şavur, S. Arslan Tomas. Terör Olayları Sonrasında Psikososyal Destek Hizmetleri. Kriz Dergisi 18 (1): 45-58 Tuncay, T. Akçay, S. 2018.Terörizmin Psikososyal Etkileri Ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri. Pulat Y. Tacer, Terör ve Demokrasi,.Bilgi Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; terör, tanımı, tarihi gelişimi, tarihte önemli terör gelişmeleri , yerel ve küresel terör, terör ve kalkınma, terör ve toplumsal barış, terör ve sosyal hizmet müdahalesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 11 2 22
12 Takım/Grup Çalışması 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terör tanımı, terörizm tanımı ve tarihi gelişimi,
2 Tarihteki terör olaylarından örnekler
3 Yerel ve küresel terör olayları
4 Terörün bireysel etkileri I
5 Terörün bireysel etkileri II
6 Terörün dezavantajlı gruplara etkileri
7 Terörün topluma etkileri
8 Ara Sınav
9 Terör ve sosyo-ekonomik kalkınmaya etkileri
10 Terör ve sosyo-ekonomik kalkınmaya etkileri
11 Terörizm ve krize müdahalede sosyal hizmet
12 Krize müdahale süreçleri
13 Terör olaylarında sosyal hizmet uzmanının rolleri
14 Terör olaylarında sosyal hizmet uzmanının rolleri
15 Terör, toplumsal barış ve uyum
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287340 Terör, terörizm kavramını ve terör kapsamına giren suçları öğrenir.
2 1287341 Terörizmin bireysel etkilerini öğrenir.
3 1287342 Terörizmin dezavantajlı gruplara etkilerini öğrenir.
4 1287343 Terörizmin topluma etkilerini öğrenir.
5 1287344 Terörizmle mücadelede sosyal hizmetin rolünü öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4
2 4 4 3 4
3 4 4 3 4
4 4 4 3 4
5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek