Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB415 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere, Türkiye?deki yoksulluk ve eşitsizlik durumlarının tanınmasına, bunların incelenmesine, tartışılmasına ve sosyal hizmet uygulamalarındaki yerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şenses, F. (2002) Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları. 2. Koşar, N. G. (2000). Yoksulluk ve Sosyal Yardım: Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı. Ankara. 3. Erdoğan, N.(ed.) (2007). Yoksulluk Halleri. Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri. İletişim Yayınları. 4. 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı. Küreselleşme, Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler. 2004, Ankara. 5. Buğra, A. 2008. Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. İletişim Yayınları. İstanbul. 6. Semerci, P. (der). 2010. İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk. Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Türkiye'de sosyal bi sorun olarak yoksulluk ve yoksulluk nedenlerinin irdelenmesi; yoksulluğun doğurguları (sonuçları) ve yoksullukla baş etmede sosyal hizmetin rol ve işlevi gibi konular yer almaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yoksulluk: Temel Kavramlar 1- hafta- Copy.pptx
2 Yoksulluk: Temel Kavramlar 2. hafta.pptx
3 Yoksulluğun Nedenleri 3. hafta -.pptx
4 Yoksulluğun Sonuçları 4. hafta -.pptx
5 Dünya'da ve Türkiye'de Yoksulluğun Görünümü 5. hafta - - Copy.pptx
6 ÇOCUK ve YOKSULLUK 6. hafta - - Copy.pptx
7 Ara Sınav
8 Özel Gruplar ve Yoksulluk 8. hafta - - Copy.pptx
9 Özel Gruplar ve Yoksulluk 9. hafta - - Copy.pptx
10 Özel Gruplar ve Yoksulluk 10. hafta - - Copy.pptx
11 Özel Gruplar ve Yoksulluk 11. hafta - - Copy.pptx
12 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Uygulamaları 12. hafta - - Copy.pptx
13 Yoksullukla Mücadelede Sosyal Hizmet- Uluslar Arası Boyut 13. hafta - - Copy.pptx
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247662 Yoksullugu tanımlar
2 1247663 Yoksullukla mücadele konusunda genel bir bakış açısı geliştirır.
3 1247664 Yoksullukla mücadelede sosyal hizmet mesleğinin rolünü yorumlar
4 1247665 Yoksulluğun önlenmesine dair sosyal politika önerilerini tartışır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4
2 4 4 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4
3 4 4 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4
4 4 4 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek