Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 20
1 Ara Sınav 1 20 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 8 112
6 Uygulama/Pratik 14 24 336
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 8 112
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitsel danışman ve kurum danışmanı ile oryantasyon toplantısının yapılması. Öğrencinin görevleri, rol ve sorumluluklarının belirlenmesi. 1 müdahalede sosyal sorun kavramı.pptx
2 müdahalede sosyal sorunu anlamak.pptx
2 Uygulama yapılan kurumu tanıma (Kurumun tarihçesi, kurumun politikasının ne olduğunun ve sosyal hizmetin bu politika içindeki yerini analiz etme, kurumun, müracaatçıların sorunlarını nasıl giderdiğini, ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını öğrenme) 2 müdahalede sosyal sorunu anlamak.pptx
3 Uygulama yapılan alanı tanıma (Alana ilişkin politikaların neler olduğunu öğrenme, alan içinde etkili olan disiplinler ve sosyal hizmete duyulan gereksinimi analiz etme, alana ilişkin sosyal hizmetlerin hangi amaçlarla (koruyucu, geliştirici, tedavi edici) ve hangi kuruluşlarca verildiğini öğrenme) 3 müdahalede sosyal refah kavramı.pptx
4 Kurumun hizmet verdiği müracaatçı gruplarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik müdahale planı hazırlamak ve uygulamak. 4 genelci müdahale 1.pptx
5 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi 5 genelci müdahale 2.pptx
6 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi 6 genelci müdahale 3.pptx
7 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi 7 genelci müdahale 4.pptx
8 Ödev Teslimi
9 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi aile danışmanlığı uygulama örneği.pdf
10 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi
11 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi
12 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi
13 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi
14 Sosyal hizmet müdahalesi uygulama planının (mikro, mezzo, makro uygulaması boyutlarını içeren) gerçekleştirilmesi
15 Uygulama yapılan kurumu, sorun alanını, müracaatçı sistemlerine sunulan hizmetleri değerlendirmek.
16 Uygulamanın Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507127 Müracaatçı sistemlerini tanır.
2 1507128 Sosyal hizmet kuruluşlarını tanır.
3 1507129 Sosyal hizmet uzmanın görev, yetki ve sorumluluklarını öğrenir.
4 1507130 Müracaatçı sistemleriyle çalışır.
5 1507131 Sosyal hizmet bilgi ve becerilerini uygulamaya aktarır.
6 1507132 Müdahale planı hazırlamayı öğrenir.
7 1507133 Müdahale planı hazırlar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76764 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 76765 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 76766 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 76767 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 76775 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 76768 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 76774 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 76776 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 76777 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 76769 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 76770 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 76763 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 76778 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 76771 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 76772 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 76773 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 76779 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5
2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4
3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4
5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5
6 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
7 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek