Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS459 Karayolu Üst Yapıları (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Esnek ve rijit karayolu üstyapısında kullanılan malzemelerin tanımlanması, projelendirme yöntemlerinin açıklanması ve yeni üstyapı teknolojilerinin tanıtılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Faruk Umar ve Emine Ağar (1991), Yol Üstyapısı, İTÜ Kütüphanesi say: 1451, İstanbul 2. Mustafa Ilıcalı ve diğ. (2001), Asfalt ve Uygulamaları, İsfalt A. Ş. yayın no:1, İstanbul. 3. Halit Özen (2005), Ulaştırma Laboratuvar Deneyleri, YTÜ yayını, İstanbul. 4. Asfalt El Kitabı, İsfalt Yayını, Çeviren Prof. Dr. M Uluçaylı 5. Argun Tunç (2004), Kaplam Mühendisliği ve Uygulamaları, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. 6. Ahmet Sağlık ve A. Gürkan Güngör (2008), Karayolları Esnek Üstyapı Projelendirme Rehberi, KGM, Ankara. 7. İlgili Araştırma Makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karayolu yapısının (altyapı ve üstyapı) tanımı ve üstyapıya gelen etkiler, Karayolu üstyapısında kullanılan malzemeler (agrega, bağlayıcı, katkı maddeleri) , Asfalt karışımı tasarım yöntemleri, Yol betonu karışım tasarımı / Karayolu kaplama teknolojileri (sıcak asfalt karışımı, soğuk asfalt karışımı, beton yol) , Esnek ve rijid üst yapımında dikkat edilecekler, Esnek ve rijid üstyapının bozulması, bakım ve tamir yöntemleri , Üstyapı inşa yöntemleri (kullanılan ekipmanlar, yeni inşa yöntem ve standartları)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
11 Soru-Yanıt 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 15 1 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yol üst yapıları hakkında genel bilgi
2 Bitümlü malzemeler
3 Asfalt çeşitleri
4 Asfaltın özellikleri
5 Asfalt karışımında kullanılan agregalar
6 Agregaların mekanik ve kimyasal özellikleri
7 Bitümlü sıcak karışımların temel özelliklerine etki eden parametreler
8 Sathi kaplamalar
9 Ara sınav
10 Bitümlü sıcak karışım serimi sırasında dikkat edilecek hususlar
11 Kullanılan ekipmanlar ve dikkat edilecek hususlar
12 Beton yollar beton yollar sunum.ppt
13 Beton yoldaki beton tasarımı
14 Esnek ve rijid kaplamaların bozulması ve alınacak önlemler
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1498677 Öğrenciler karayolu üstyapısı ve üstyapıda kullanılan malzemelerle ilgili bilgileri edinebileceklerdir.
2 1498678 Öğrenciler yeni üstyapı kaplama teknolojileri hakkında bilgi edinebileceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek