Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS431 Yapı Dinamiğine Giriş (TS 7Y) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

inşaat mühendisliği yapılarının dinamik (deprem, rüzgar,darbe vs) yuklere analiz metodlarını vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Azer KASIMZADE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kasimzade Arastunoğlu Azer., Yapı Dinamiği, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-933-1, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 568 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade Arastunoğlu Azer., Sonlu Elemanlar Metodu, Yenilenmiş 3. Baskı, ISBN 978-605-320-932-4, Nobel Y.D.Ltd. Şti., 848 s., Ankara, 2018, Eğitim, Öğretim, Analiz Programları CD si eki ile ( https://www.mathworks.com/support/books/book48544.html adresinde altı dilde tanıtılmaktadır) Kasimzade A.A., Structural Analysis: Classical Methods and Application ,Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık , (First edition 1997) Second edition, 2004,Third edition 2018 p.424. (ISBN 978-605-320-931-7). Chopra A.K., Dynamics of Structures : Theory and Applications to Earthquake Engineering, Fourth Edition,2013, p.876. Mario P.,, William L., Structural Dynamics, Fifth Edition, Kluwer Publ, 2017 Roy R.C.,... Fundamentals of structural dynamics, Second Edition 2006 Clouph W.R., Penzien J., Structural Dynamics, Berkeley, USA, 1995, 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yapı Dinamiğine Giriş: Dinamik yüklerin sınıflandırılması;Sistemin dinamik serbestlik derecesi(d.s.d.) ve onun sayılaştırma yöntemleri; Sistemin tepki kuvvetleri; Sistemin hareket denklemlerinin düzenleme yöntemleri; Yapıların tek d.s.d.-li sistem olarak modellenmesi; Sönümlü sistemin herhangi dinamik kuvvet etkisinden zorlanmış titreşimi; Kinematik Uyarılmadan oluşan titreşim; Hareket denklemlerinin doğrudan sayısal integrallanması. Tek serbestlik dereceli sistemin lineer olmayan tepkisi; Tepki Spektrumu. Çok rijit katlı binaların genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistem olarak incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı Dinamiği: Giriş;Dinamik yüklerin sınıflandırılması;Sistemin dinamik serbestlik derecesi(d.s.d.) ve onun sayılaştırma yöntemleri YDG.pptx
2 Sistemin tepki kuvvetleri: Yerdeğiştirmeyle oranlı kuvvetler;Hıza oranlı kuvvetler;İvmeye oranlı kuvvetler; Sistemin matematik modeli YDG.pptx
3 Sistemin hareket denklemlerinin düzenleme yöntemleri:D'lambert prensibine dayalı;Mümkün yerdeğiştirmeler prensibine dayalı;Lagrange denklemlerine dayalı.Uygulama örnekleri YDG.pptx
4 Yapıların tek d.s.d.-li sistem olarak modellenmesi:Tek d.s.d.-li sönümsüz sistemin titreşimi;Serbest titreşim;Uygulama örnekleri YDG.pptx
5 Zorlanmış titreşim:Aniden tatbig edilen kuvvet etkisi tepki;Periodik harmonik kuvvet etkisine tepki;İmpuls etkisine tepki;Uygulama örnekleri YDG.pptx
6 Tek d.s.d.-li sönümlü sistemin titreşimi:Dış mukavemet kuvveti; İç sönümün modellenmesi metotları: Viskoz sönümlü sistem; Titreşim enerjisinin elastik olmayan sönümü; Eşdeğer viskoz sönüm.Uygulama örnekleri YDG.pptx
7 Sönümlü sistemin periodik dinamik kuvvet etkisinden zorlanmış titreşimi;Sönüm oranının alternatif bulunma yöntemi YDG.pptx
8 Sönümlü sistemin herhangi dinamik kuvvet etkisinden zorlanmış titreşimi(Duhamel integralı);Uygulama örnekleri. Kısa süreli etkilerden sistem tepkilerinin yaklaşık değerlendirilmesi YDG.pptx
9 Kinematik Uyarılmadan oluşan titreşim.Deprem etkisinden yapıya etkiyen sismik kuvvetin değerlendirilmesi tarihçesine ait temel bilgiler. YDG.pptx
10 Ara sınav YDG.pptx
11 Mesnetin periodik kinematik uyarılmasına sistemin tepkisi.Uygulama örnekleri.Esasın kuvvet geçiriciliği. Sismik alet YDG.pptx
12 Duhamel İntegralının sayısal hesaplanması. Hareket denklemlerinin doğrudan sayısal integrallanması.Yapının gerçek kayıtlı deprem ve diğer dinamik kuvvet etkilerine tepkisinin analizi örnekleri YDG.pptx
13 Tek serbestlik dereceli sistemin lineer olmayan tepkisi.Hareket denklemlerinin sayısal Newmark beta metodu ile analizi ve uygulamaları YDG.pptx
14 Tepki Spektrumu.Genelleştirilmiş tek d.s.d.-li sistemler: Rayleigh bağlılığı.Çok rijit katlı binaların genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistem olarak incelenmesi.Uygulama örnekleri YDG.pptx
15 Dinamik analiz uygulamaları
16 Dinamik analiz uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250267 Yapıların dinamik (deprem, rüzgar, titreşim vs)yük etkilerine analiz özellikleri bilecekler.
2 1250268 Yapırın serbest titreşim parametrelerine dayanarak yapı fiziksel( rijitlik vs) parametrelerinin nasıl bulunmasını öğrenecekler
3 1250269 İnşaat mühendisligi yapılarının iç ve dış sönümünü dikkate alarak dinamik kuvvetler etkisinden tepkilerini degerlendirebilecekler
4 1250270 Tek d.s.d.-li yapının deprem etkisine tepkisini sayısal yöntemler ile bilgisayar ortamında değerlendirebilecek. Deprem etkisinden yapıya etkiyen sismik kuvvetin değerlendirilmesi ile ilgili oluşturulmuş formüllerin tarihçesini bilecek
5 1250271 Deprem etkisine yapının tepki spektrumunu kura bilecek.Çok d.s.d.-li sistemleri genelleştirilmiş tek d.s.d-li sistem olarak dinamik kuvvet(deprem) etkisine tepkisini degerlendire bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek