Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB310 Proje Eğitimi 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Bu ders, sosyal araştırmanın ilke ve uygulamalarını tanıtmayı amaçlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nicel araştırma yöntemleri: araştırma tasarımı, verilerin toplanması ve veri analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
12 Takım/Grup Çalışması 1 40 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 25 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje Hazırlama 1. hafta - .pptx
2 Projenin Basamakları 2. hafta -.pptx
3 Proje Çeşitleri 3.pdf
3. hafta -.pptx
4 Proje Çeşitleri 4. hafta -.pptx
5 Proje Aşamaları 5. hafta -.pptx
6 Proje Aşamaları 6. hafta .pptx
7 Proje Döngüsü 7. hafta .pptx
8 Ara Sınav
9 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 9. hafta -.pptx
10 Nitel araştırmalara örnekler 10.pdf
11 Nitel araştırmalara örnekler 11.pdf
12 Nicel araştırmalara örnekler 12.pdf
13 Araştırma raporunun yazılması 13.pdf
14 Sonuç ve değerlendirme 14312840.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1259708 Araştırma terminolojisini ve kavramlarını tanımlar.
2 1259709 Araştırma yöntemleri öğrenir
3 1259710 Alandaki nicel ve nitel teknikleri
4 1259711 Uygun araştırmayı tasarlar.
5 1259712 Niceliksel sosyal araştırma yöntemlerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 2 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 5 5 4
2 4 5 5 2 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 5 5 4
3 4 5 5 2 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 5 5 5
4 4 5 5 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 4 5 4
5 5 4 5 2 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek