Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB789 Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere erken dönem ve klasik İslam düşüncesinin hem önem ve özgünlüğünü hem de oluşum ve gelişim süreçlerini anlama becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W. Montgomery, Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev. E. Ruhi Fığlalı), İstanbul, 1998. İslam Düşüncesi Tarihi, (Ed. M. M. Şerif), İstanbul, 1990. Ali Sami en-Neşşâr, İslam'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, (Çev. Osman Tunç), İst., 1999. Muhammed Abid Câbirî, Arap Aklının Oluşumu, (Çev. İbrahim Akbaba), İst., 1997. Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni, (Ed. Bayram Ali Çetinkaya), İst., 2015. Muhammed b. Tavît et-Tancî, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, (Ed. Sönmez Kutlu), Ankara, 2011. M. Said Yazıcıoğlu, İslam Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Ank., 2001. Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri, Ank., 2012. Henry Laoust, İslâm’da Ayrılıkçı Görüşler, (Çev. E. Ruhi Fığlalı, Sabri Hizmetli), İst., 1999. Mehmet Bayraktar, İslam Düşüncesi Yazıları, Ank., 2004. Osman Aydınlı, İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci, Ank., 2001. Hamilton Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, İst., 1991. Yusuf Ziya Yörükân, İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler, Ankara, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam düşüncesi nasıl incelenebilir? / İslam düşüncesinin özgünlüğü / İslam düşüncesinin doğuşunu etkileyen sosyo-politik, kültürel ve ekonomik nedenler / Erken dönem İslam düşüncesinin doğuşu / İslam'ın ilk dönemlerinde ortaya çıkan siyasi ve dinî akımlar / İslam düşüncesinde klasiklerin oluşum ve değişimi / İslam medeniyetinin kurucu klasikleri: Adalet ve tevhid risaleleri / İslam kültürüne sosyolojik bakışlar / Gelenek, din ve modernite / Bazı İslam klasiklerinin İslam'da zihniyet dönüşümüne etkileri / Geleneksel İslam düşüncesinin temel bazı problemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
27 Makale Yazma 3 10 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam düşüncesi nasıl incelenebilir?
2 İslam düşüncesinin özgünlüğü
3 İslam düşüncesinin doğuşunu etkileyen sosyo-politik, kültürel ve ekonomik nedenler
4 Erken dönem İslam düşüncesinin doğuşu
5 İslam'ın ilk dönemlerinde ortaya çıkan siyasi ve dinî akımlar
6 Klasik dönem İslam düşüncesinin oluşumunda Eş'ari, Gazali ve İbn Haldun gibi düşünürlerin yeri
7 İslam düşüncesinde klasiklerin oluşum ve değişimi
8 Ara Sınav
9 İslam medeniyetinin kurucu klasikleri: Adalet ve tevhid risaleleri
10 İslam kültürüne sosyolojik bakışlar
11 Gelenek, din ve modernite
12 Bazı İslam klasiklerinin İslam'da zihniyet dönüşümüne etkileri
13 Geleneksel İslam düşüncesinin temel bazı problemleri.
14 Genel bir değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1473110 Dersi alan öğrenciler, İslam düşüncesinin özgünlüğü ile ilgili olarak sağlıklı analizler yapar.
2 1473111 Dersi alan öğrenciler, İslam düşüncesine nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili sağlam tespitlerde bulunur.
3 1473112 Dersi alan öğrenciler, erken dönem İslam düşüncesinin doğuşunu hazırlayan tarihsel zemini ve bu süreçte ilk ortaya çıkan siyasi ve dinî akımları kavrar.
4 1473113 Dersi alan öğrenciler, geleneksel İslam düşüncesinin temel bazı problemlerini görerek güncel sorunları daha geniş ve kuşatıcı bir perspektiften ele alma becerisi kazanırlar.
5 1473114 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görürler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,