Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE102 Öğrenme Güçlükleri ve Özel Yetenek 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı özel eğitim öğretmen adaylarına öğrenme güçlüğü ve özel yetenek alanındaki temel kavramlarını kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Meltem Erdemli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Macid Ayhan Melekoğlu Uğur Sak (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek. Ankara: Pegem Akademi. 2. Hakan Sarı (2016). Öğrenme Güçlüğü olan Bireyler ve Eğitimleri. Ankara: Nobel Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 1 10
10 Tartışma 10 1 10
17 Alan Çalışması 1 10 10
34 Okuma 1 10 10
49 Performans 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar Öğrenme güçlüğü olan bireyler (2) ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ.ppt
2 Sınıflandırma Yaygınlık ve nedenleri 1. OKUL ÖNCESİ VE OKUL DÖNEMİNDE DİSLEKSİLİ BİREYLERİN TANINMASINDA.pptx
3 Akademik ve akademik olamayan özellikler (4) Öğrenme Güçlükleri Olan Çocukların Yaşadıkları Temel Sorunlar.pptx
4 Eğitsel tarama/tanılama 5. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER VE UYGULAMALAR Grup 1.pptx
5 Ekip ve işbirliği Destekler ve yasal haklar 6. Öğrenme Güçlüğü Gösteren Yetişkinler.pptx
6 Eğitim-öğretim ortamları Öğretimsel Uyarlamalar 7. Öğrenme Güçlükleri Yaşayan Çocukların Gelişim Özellikler.pptx
7 Bilimsel dayanaklı uygulamalar ve Öğretmen ve ailelere öneriler (4) Öğrenme Güçlükleri Olan Çocukların Yaşadıkları Temel Sorunlar.pptx
8 Ara Sınav
9 Yetenek, Üstün Yetenek genel tanımları. Üstün yetenekli bireylerin genel özellikleri. Duygusal zeka ve mantıksal zeka bileşenleri üstün zekalılar.pdf
1.üstün ve yetenekli.pptx
10 Üstün Yetenekliler ve Farklılaştırılmış öğretim ve Eğitimlerinde Müfredat Nitelikleri ve Değerlendirmesi 4. ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLER.ppt
11 Modeller, Yaklaşımlar ve Stratejiler Bireye ve bireysel uygulamaya yönelik modeller
12 Bloom Taksonomisi’ne Göre Kazanımların Farklılaştırılması
13 Bütünleştirilmiş Müfredat Modeli Paralel Müfredat Modeli Çoklu Menü Modeli ve Türkiyede kullanılabilirliliği
14 Alt sosyo ekonomik duzey çocuklar, gizli kalmış yetenekler, ulaşılabilirlik ve Türkiyedeki uygulamalar
15 BAHP ve BEP hazırlamaya yönelik çalışmalar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249114 Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1249115 Öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli olan bireylerin özelliklerini söyler.
3 1249116 Öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli çocuğa sahip ailelere yönelik tutumları açıklar.
4 1249117 Öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli bireyler ile ilgili temel yasal hakları ve sunulan hizmetleri söyler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 2 3 2
2 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 4 3 3
3 5 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 2 2 3 4 3
4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek