Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE203 Uygulamalı Davranış Analizi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrenciler, - Davranışların yeterli olan ve olmayan açıklamalarını betimler ve örnek verir. - Bilimin ve uygulamalı davranış analizinin özelliklerini açıklar. - Deneysel davranış analizini uygulamalı davranış analizinden ayırır. - Hedef davranışı tanımlar. - Hedef davranışın nedenlerini açıklar. - Hedef davranışları belirleme ve kayıt etmede kullanılan ölçme tekniklerini açıklar. - Hedef davranışı kayıt eder ve grafik üzerinde gösterir. - Uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik hesaplamaları yapar. - Davranış ilkelerine (pekiştirme ve ceza) örnek verir. - Pekiştirme ve ceza işlem süreçlerini açıklar. - Tek denekli deneysel desenlerden AB deseninin özellikleri ve uygulama basamaklarını açıklar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Serpil ALPTEKİN

Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özyürek, M. (2005). Olumlu Sınıf Yönetimi. Ankara: Kök Yayıncılık. Özyürek M. (1996). Davranış yönetimi: Uygulamalı Davranış Analizi 1. Ankara: Karatepe Yayınları Tekin-İftar, E. (2014). Uygulamalı Davranış Analizi, Ankara: Vize Yayıncılık. Vuran, S. (2017). Uygulamalı Davranış Analizi. Ankara: Eğiten Kitap W. Maag, J. (1999). Behavior Management. San Diego-London: Singular Publishing Group, İnc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders, öğretmen rolüne uygun düşen ve düşmeyen davranış açıklamaları, bilimin özellikleri, uygulama davranış analizinin özellikleri, hedef davranışları tanımlama, belirleme ve ölçme, grafik oluşturma, uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik, davranış ilkeleri, pekiştirme ve ceza işlem süreçleri ve tek denekli desenlerden AB deseni konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
54 Ev Ödevi 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranışların açıklanması ve yeterli olmayan açıklamalar AÇIKLAMALAR.pptx
2 Davranışın yeterli açıklamaları.
3 Uygulamalı davranış analizi ve özellikleri; Bilimin özellikleri; Uygulamalı davranış analizi ve deneysel davranış analizi. UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ ve özellikleri.pptx
4 Hedef davranışları belirleme ve tanımlama anektod kayıt formu son.docx
anektod örneği 2.docx
5 Hedef davranışları ölçme ve kayıt etme Hedef Davranışı Ölçme.pptx
6 Hedef davranışları ölçme ve kayıt etme
7 Yüzde ve oran hesaplamaları, grafik oluşturma
8 Midterm exam
9 Uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik GÜVENİRLİK.pptx
10 Davranış İlkeleri pekiştirme (olumlu ve olumsuz) ve ceza (I. tür ve II. tür ) PEKİŞTİRME VE CEZA.docx
11 İzlerlik, uyaran kontrolü, pekiştirme türleri
12 Problem davranışların yönetiminde ceza kullanımı SINIFTA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN YÖNETİMİ.pptx
13 Davranışları azaltmada pekiştireçlerin kullanımı
14 Tek denekli desenlerden AB deseni

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292173 Davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarına örnekler verir
2 1292174 Bilimin özellikleri ile uygulamalı davranış analizinin arasındaki ilişkiyi betimler.
3 1292175 Hedef davranışı tanımlar, kayıt eder ve verileri grafiğe işler.
4 1292176 Davranış ilkelerini (pekiştirme ve ceza) birbirinden ayırdeder.
5 1292177 Hedef davranışa uygun pekiştirme ya da ceza işlem süreçlerini belirler ve uygulama planı hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5