Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE205 Özel Eğitimde Bütünleştirme 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kaynaştırmanın tanımını, kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenleri, kaynaştırma uygulamalarında işbirliği modellerini, farklı özel gereksinimli çoculklara yapılacak kaynaştırma düzenlemelerini, kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerini, öğretimsel uyarlamaları ve destek özel eğitim hizmetleri incelemek, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Murat Vural

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Diken, İ. (Ed.) (2010). İlköğretimde Kaynaştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık. Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar G.(2005).Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık. Güzel Özmen, R.(2005). Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler. Ayşegül Ataman (Ed.), Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş içinde (s 71-103). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Okuma Listesi: Tekinarslan, İ.; Sivrikaya, T.; Keskin, N.; Özlü, Ö.; Rasmussen, M. (2018).Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrencilerin Ebeveynlerinin Gereksinimlerinin Belirlenmesi. İlköğretim Online, 2018; 17(1): s.82-101 Özokçu, O. (2018). Türk Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişki.International Online Journal of Educational Sciences, 2018, 10 (3), 303-324 Uysal, Ayten. (1995). “Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Vural, M.; Yıkmış, A. (2008). Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Öğretimin Uyarlanmasına İlişkin Yaptıkları Çalışmaların Belirlenmesi. , Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özak, H.; Vural, M., Avcıoğlu, H. (2008). Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlerinin Gönderme Tanılama Yerleştirme İzleme Ve Değerlendirmeye İlişkin Görüş Ve Önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kaynaştırma-normalleştirme-bütünleştirme, destek hizmet kavramları, kaynaştırmanın tarihsel gelişimi, kaynaştırmanın yasal dayanakları, kaynaştırma ekibinin sorumlulukları, sosyal kabul, farklı yetersizliğe sahip kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek özel eğitim hizmetleri, öğretim ve değerlendirme süreçlerini uyarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Programının İncelenmesi
2 Kaynaştırma: Temel Kavramlar, Tarihçe ve İlkeler Sunu 1.pptx
3 Özel Gereksinimli Çocukların Özellikleri Sunu 2.pptx
4 Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Sunu 3.pptx
5 Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Sunu 3.pptx
6 Kaynastırma uygulamalarında öğretimin planlanması Sunu 4.pptx
7 Ara sınav
8 Öğretimin Uyarlanması Sunu 4.pptx
9 Kaynaştırma Uygulamalarında Davranış Yönetimi Sunu 5.pptx
10 Sosyal Kabulün Artırılması Sunu 6.pptx
11 Sosyal Kabulün Artırılması Sunu 6.pptx
12 Aile Katılımının Artırılması Sunu 8.pptx
13 Kaynaştırma uygulamalarında işbirliği Bütünleştirmede İşbirliği-Ailenin Tanımı.pptx
14 Kaynaştırma ile İlgili Yasal Mevzuat https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24736&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6zel%20e%C4%9Fitim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249682 Kaynaştırmanın tanımını söyler
2 1249683 En az kısıtlayıcı eğitim ortamını açıklar
3 1249684 Kaynaştırma uygulamalarına örnekler verir.
4 1249685 Kaynaştırma uygulamalarında işbirliğini açıklar.
5 1249686 Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenci Gereksinimlerinin Değerlendirilmesini açıklar.
6 1249687 Değerlendirme sürecinde izlenen adımları belirtir.
7 1249688 Kaynaştırmayı Başarıya Ulaştıran Etmenleri açıklar.
8 1249689 Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretimi Planlar.
9 1249690 Kaynaştırma sınıflarında yapılacak olası düzenlemeleri anlatır.
10 1249691 Kaynaştırmanın yararlarını açıklar.
11 1249692 Kaynaştırmanın tarihsel gelişimini açıklar.
12 1249693 Kaynaştırmanın yasal dayanaklarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5