Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZEGT203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir? Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara? Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul? Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara? Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara? Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara? Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara? Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara? Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara? Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara? Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara? Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara? Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara? Hesapçıoğlu, M.(1994), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Beta Yay., İstanbul? İşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul? Kemertaş, İ. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Birsen Yayınevi,, İstanbul? Küçükahmet, L., (1997), Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitabevi, Ankara? Ocak, G. (Ed.) (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yay., Ankara? Öztürk, M. (Edt.) (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Lisans Yayıncılık, İstanbul? Saracaloğlu, A.S; Bahar, H.H.,(2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans Yay., İstanbul? Sünbül, A.M.; Yılmaz, H. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Mikro Yayıncılık, Ankara? Tan, Ş.; Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2003), Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara? Taşpınar, M. (2009), Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri, Data Yayınevi, Ankara? Vural, B. (2004), Öğretim Faaliyetinde Yöntem, Teknik ve Etkinlikler, Hayat Yayınları, İstanbul? Yavuz, K.E., (2005), Yeniden Yapılanan Sınıflar İçin Aktif Öğrenme Yöntemleri, Ceceli Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 40 1
9 Problem Çözümü 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 10 10
5 Derse Katılım 1 10 10
8 Rehberli Problem Çözümü 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim ve Öğrenme İlkeleri
2 Öğretim Stratejileri
3 -Kuram- Strateji- Yöntem- Teknik- Taktik İlişkisi-Yöntem Seçimini Belirleyen Faktörler
4 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
5 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
6 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
7 Program & Plan Çeşitleri ve İlişkisi-Program ve Planın Eğitimdeki Yeri, Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler
8 Uygulamalı (Çeşitli) Plan Yapma Çalışmaları
9 Arasınav
10 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
11 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
12 Eğitimde Program Geliştirme Süreci
13 Eğitimde Program Geliştirme Süreci
14 Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artırmada Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları-Öğretmen Yeterlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254310 Öğretim sürecini planlarken, yöntem seçimini belirleyen faktörleri gözetir.
2 1254311 Eğitimde yeni yaklaşımları bilir ve eğitimde uygulanması ile ilgili öngörüye sahip olur.
3 1254312 Her öğretmenin bilmesi zorunlu olan, öğretim ve öğrenme ilkelerini bilir
4 1254313 Öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları dersin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanır.
5 1254314 5.Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada; öğretmen görev- sorumluluk yeterlikleri ile tutarlı davranır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek