Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrenciler, - Matematik becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri açıklar. - Değerlendirme tekniklerinden yararlanarak ölçme araçları geliştirir. - Matematik kavram ve becerilerinin kazandırılmasında kullanılan öğretim yöntemlerine göre ders planı geliştirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

SERPİL ALPTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alptekin, S. (Editör) (2019). Matematik Performansı Düşük Öğrencilere Temel Matematik Becerilerin Öğretimi :Özel Eğitimde Matematik. Ankara: Eğiten Kitap. (Basım aşamasındadır Eylül ayının son haftası süreç tamamlanacaktır) Hudson, P. ve Miller, S. (2006). Designing and implementing mathematics instruction for students with diverse learning needs. Boston: Pearson Education, Inc. Yıkmış, A. (2005). Etkileşime dayalı matematik öğretimi. Ankara: Kök yayıncılık. Gürsel, O. (2017). Özel gereksinimli öğrencilere matematik beceri ve kavramlarının öğretimini planlama ve uygulama. Ankara: Vize Yayıncılık. Gürsel, O. (2010). Matematik öğretimi. İ.H. Diken (Ed.), İlköğretimde kaynaştırma (Sf:444-477) içinde, Ankara: Pegem Akademi. Gürsel, O. (2000). Hata analizi yoluyla zihin özürlü öğrencilerin dört işlemde yaptıkları hataların sınıflandırılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 127, 143. Mastropieri, M.A., ve Scruggs, T.E. (2004). The inclusive classroom strategies for effective instruction (2nd ed.). Ohio: Merril Prenticwe Hall. Özyürek, M. (2009). Bilişsel ve devimsel davranışları öğretmeyi kazanma, İstanbul: Daktylos Yayıncılık Stein, M., Silbert, J. ve Carnine, D. (1997). Desining effective mathematics instruction a direct instruction approach, 3th edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Allsopp, D.H., Kyger, M.M. ve Lovin, L.H. (2007). Teaching mathematics meaningfully solutions for reaching struggling learners. New Jersey: Paul H. Brookes Publishing. Carnine, D. (1997). Instructional design in mathematics for students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 30 (2), 130-141. Carnine, D.W., Dixon, R.C. ve Kame’enui, E.J. (1994). Math curriculum guidelines for diverse learners. Curriculum/Technology Qarterly, 3(3), 1-3. Carnine, D., Jitendra, A. ve Silbert, J. (1997). A descriptive analysis of mathematics curricular materials from a pedagogical perspective. Remedial and Special Education, 18(2), 66-81. Charlesworth, R. ve Lind, K.K. (2010). Math and science for young children (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage. Clements, D. H., ve Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math. New York: Routledge. Gurganus, S.P. (2017). Math instruction for learning problems (2nd ed). Newyork: Routledge. Reys, R., Lindquist, M. M., Lamnbdin D. V. ve Smith, N.L. (2009). Helping children learn mathematics (9th ed). USA: John Wiley ve Sons, Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, matematik kavramlarını, matematikte yer alan becerileri, matematik öğretiminde yer alan becerileri matematik becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan tekniklerini, erken matematik becerileri, sayma becerileri, dört işlem becerileri, basamak değeri, problem çözme matematik beceri ve kavramlarının öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini ve matematikte akıcılık konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramlar, Matematik Müfredat Programı, Matematik Becerileri, Matematik Öğretiminin Önemi
2 Matematik Becerilerinin Değerlendirilmesi Genel Matematik Kontrol Listesi.docx
3 Matematik Becerilerinin Değerlendirilmesi
4 Erken Matematik Becerileri
5 Sayma Becerileri SAYMA BECERİLERİ.pdf
6 Dört İşlem Becerileri
7 Basamak Değeri
8 Vize
9 Problem Çözme
10 Doğrudan Öğretim Yöntemiyle Matematik Öğretimi doğrudan öğretim yaklaşımı.docx
11 Basmaklandırılmış Yöntemle Matematik Öğretimi ve Nokta Belirleme Tekniği
12 Sabit Bekleme Süreli Öğretim ve Eş Zamanlı İpucuyla Matematik Öğretimi Sabit Bekleme Süreli İpucu İşlem Süreci.docx
13 Doğal Öğretim ve Matematikte Akıcılığın Geliştirilmesi
14 Matematikte Akıcılığın Geliştirilmesi MATEMETİK BECERİLERİNDE AKICILIK.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266957 Matematik becerilerini değerlendirmek için ölçme aracı geliştirir.
2 1266958 Matematik becerilerinin öğretimi için uygulama planı hazırlar.
3 1266959 Dört işlem becerilerinde hata analizi ve işlem analizi yapar.
4 1266960 Öğrenci gereksinimlerine dayalı öğretim planı (doğrudan öğretim, şemaya dayalı problem çözme vb.) hazırlar.
5 1266970 Matematikte işlem akıcılığı geliştirmek için müdahale programı geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 4 1 5
2 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5
3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5
5 5 4 5 5 3 5