Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Türkçe Dersi Öğretim Programlarında yer alan hedefleri, içeriğini, öğretim yöntem ve materyallerini, değerlendirme tekniklerini incelemek, özel gereksinimi olan öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre uyarlamak, özel gereksinimi olan öğrencilerin düzeylerine uygun grup dersi ve birebir çalışma planlamak ve materyal hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Murat Vural

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Okuma Listesi Kargı, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., Güldenoğlu, B. (2015). Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Erken Okuryazarlık Testi Geliştirme Çalışması. Özel Eğitim Dergisi, 16 (3), 237-268. Karasu, H.P. (2014). İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yazılı Ürünleri Gözden Geçirme ve Düzeltme Evresinde Duydukları İhtiyacın Belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (3), 1089-1109. Karasu, H.P., Girgin Ü., Uzuner, Y. (2011). Okuma Becerilerini Değerlendirmede Formel Olmayan Okuma Envanterlerinin Kullanımı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 1 (11). Ungan, S., Demir, E. (2016). Günümüz Çocuk Edebiyatı Yazarları ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Eğitim Dergisi. 1 (1), 40-65. Karaman, G., & Aytar, A. G. (2016). Erken okuryazarlık becerilerini değerlendirme aracı’nın (EOBDA) geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2). Özmen, R. (2012). Sınıfta Ölçümleme ve Değerlendirme Uygulamaları. Özmen, E. R. (Ed.), Zihinsel Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması içinde (s. 84-126). Ankara: Pegem Akademi. Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3). Doğanay Bilgi, A. & Güzel Özmen, R. (2013). Okuma Öğretimi. Diken, İ. H. (Ed.), İlköğretimde Kaynaştırma içinde (s. 362-400). Ankara: Pegem Akademi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. “ İşitme Engelli Çocuklara Türkçe Öğretimi” Lisans Ders Notları. Ümit Girgin. Anadolu Üniversitesi,2004. 2. “Türkçe sözlü ve Yazılı Anlatım”. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1293, Eskişehir,2001. 3. İlköğretim Türkçe dersi programı. 4."Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi". Anadolu Üniversitesi Yayını.No:1318,Eskişehir,2003. 5."İşitme,Konuşma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi". Anadolu Üniversitesi Yayını.No:1514,Eskişehir,2003. 6. “ Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi” Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 2003. 7. ” Türkçe Öğretim Yöntemleri” Hayati Akyol, Kök Yay. Ankara,2006. 8. “Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme” Prof. Dr. Sedat Sever, Anı Yay.2004. 9.“Türkçe Öğretimi” Demirel, Özcan.Ankara: Pegem A Yayınevi. Ekim 2000. Güzel, A., Karatay, H. (2015). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık Baş, B. (2015). Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Demirel, Ö., Şahinel, M. (2006). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Türkçe Öğretim Programı. Öğretim Yöntem ve Teknikler. Erken Okuryazarlık Gelişimi. Etkileşimli Kitap Okuma. Öğretim Uyarlamaları. Okumanın Değerlendirilmesi. Okuma Akıcılığı. Okuduğunu Anlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
15 Gösterme 4 40 1
20 Rapor Hazırlama 4 40 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 20 20
15 Gösterme 2 20 40
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkçe Öğretim Programlarını İnceleme. http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-ile-ilgili-yayimlar/icerik/123
2 Türkçe Öğretim Programlarını İnceleme. http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-ile-ilgili-yayimlar/icerik/123
3 Öğretim Uyarlamaları 4, ÖĞRETİMİN UYARLANMASI.pptx
4 Öğretim Uyarlamaları
5 Erken Okuryazarlık Becerileri ve Geliştirilmesi 10.21565-auebfoed.12068-159066.pdf
6 Etkileşimli Kitap Okuma 10.21565-ozelegitimdergisi.246307-214908.pdf
7 Okuma akıcılığı, okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi. Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Stratejileri.pptx
8 Okuma akıcılığı, okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi. Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Stratejileri.pptx
9 Metin inceleme stratejileri G__n__m__z __ocuk Edebiyat__ Yazarlar__ ve Eserleri __zerine Bir __nceleme[#286672]-315588.pdf
10 Metin inceleme dersini uygulama
11 Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi KELİME ÖĞRETİMİ.pptx
12 Yazma süreci YAZMA ÖĞRETİMİ.pptx
13 Yazma süreci
14 Türkçe Öğretiminde Değerlendirme okuma becerilerinin formel olmayan env. değerlend..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291975 1. Öğrenci, özel gereksinimi olan öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine uygun şekilde okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri planlayabilecektir.
2 1291977 2. Öğrenci, özel gereksinimi olan öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine uygun şekilde okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik planladığı etkinliklere örnek uygulamalar yapar.
3 1291978 3. Öğrenci, özel gereksinimi olan öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine uygun bireyselleştirilmiş okuma öğretimine ilişkin örnek uygulamalar yapar.
4 1291979 4. Öğrenci, özel gereksinimi olan öğrencilerde yazma sürecinin gelişimine göre yazı düzeltme tekniklerini uygular.
5 1291976 5. Öğrenci, özel gereksinimi olan öğrencilerin dil ve bilgi düzeyine uygun dilbilgisine ilişkin farklı etkinlikler düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4