Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÖZE308 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu ders sonunda öğrenciler, zihinsel engelli öğrencilere öğretmek üzere, resim iş becerilerini kendileri yapar ve yapmış oldukları bu becerilerin analiz, Ö.B.T. sini ve öğretim süreçlerini hazırlarlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan METİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuzer, H. 1992. Resimleriyle Çocuk. Remzi Kitabevi. 9. Basım Diler, N. 2000. Zihinsel Engelli Öğrencilere Resim İş Becerilerinin Kazandırılmasında Amaçların Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarına Göre Düzenlendiği Bireysellştirilmiş Öğretim Materyalinin Etkililiği. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Düsseldorfer, Emmanuela,1996, Das Neue Bastelbuch Für Kinder Jensen, Thea Bank, 1978, Textilbuch Für Künder Gökaydın, Nevide,1998 Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı Hüfner, Claudia,1993, Fliger und Schiffe aus Papier Hennke, Sigrid, 1996 Echt coole Freundschaftsbander Barff, Ursula,1995, Basteln mit Pappe und Papier Allen, Janet, 1977 Tolle Sachen zum Drucken

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, zihinsel engelli öğrencilerin resim iş ve öğretimi dersinde bilgi, beceri ve kavram düzeyinde yeterli hale gelmeleri amacıyla öğretim yöntemleri ve aktivitelerin nasıl düzenleneceği ve uygulanacağı üzerinde durulmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 3 3 9
12 Takım/Grup Çalışması 1 3 3
15 Gösterme 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eğitimine genel bir bakış Çocuk Resim Kuramları.pptx
2 Sanat eğitimi ile ilgili temel kavramlar (*sanat *yaratıcılık *sanay eğitimi) Resim-İş Öğretimi 1.pptx
3 Çocukların resimsel gelişim basamakları ve özellikleri
4 Zihin engelli çocuklar açısından resim-iş öğretimi
5 Zihin engellilerde küçük kas motor becerileri
6 Suluboyayla boyama becerisi - - Aşama sırası - - Analiz - - Ö.B.T. - - Performans düzeyi belirleme - - Amaç - - Öğretim süreci - - Değerlendirme
7 Makasla kesme becerisi - - Aşama sırası - - Analiz - - Ö.B.T. - - Performans düzeyi belirleme - - Amaç - - Öğretim süreci - - Değerlendirme
8 Baskı çalışmaları ( Patates, ip, yaprak, sünger, çivi, cam baskı ve analizleri)
9 Püskürtme çalışmaları - Kalıp çılartma - Fırçayla püskürtme yapma ve analizi
10 Origami çalışmaları ( şapka, kayık, kutu ve kravat yapma ve analizleri) Origami çalışmaları ( kuş, uçak, karanfil, gelincik, pompon yapma ve analizleri)
11 Ebru çalışmaları
12 Maske yapma
13 Kukla yapma
14 Bileklik örme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291911 Sanat eğitimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2 1291912 Öğrencilerin resim gelişim basamakları ve özelliklerini açıklayabilme
3 1291913 Zihin yetersizliği olan öğrencilere resim iş becerilerinin öğretimiyle resim gelişim aşamalarını ilişkilendirebilme.
4 1291914 Temel resim iş becerilerini (boyama, kesme, yırtma yapıştırma vb) öğrenme sırasına göre kolaydan zora doğru yatay ve dikey olarak sıralayabilme
5 1291915 Temel resim iş becerilerini öğretmeninin amacını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
18 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
19 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
20 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
21 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
22 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
23 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
24 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
25 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
26 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
27 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
28 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
29 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
30 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
31 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
32 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
33 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
34 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
35 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
2 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3
3 4 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4
4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek