Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM216 Mekan ve Sanat 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sanat galerileri tasarlamalarında yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda sergileme tarihi ile ilgili kısa bir bilgi verilerek sanat ve mekan ilişkisini tarihsel süreçte toprak, enstalasyon sanatı gibi mekanla etkileşim içerisinde olan sanat akımları üzerinden incelemek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Atagök, Tomur. Çağdaş Müzeciliğin Anlamı; Müze ve İlişkileri. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. der. Tomur Atagök. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. 1999.  Bourriaud, Nicolas. İlişkisel Estetik. çev. Saadet Özen. İstanbul: Bağlam. 2005. Bürger, Peter. Avangard Kuramı. çev. Erol Özbek. İstanbul: İletişim Yayınları. 2003.  Connor, Steven. Post-Modernist Kültür. çev. Doğan Şahiner. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 2001.  O’Doherty, Brian. Beyaz Küpün İçinde: Galeri Mekanının İdeolojisi.. Ed. Tomur Atagök. çev. Ahu Antmen. İstanbul: Sel Yayınları. 2010.  Paul, Christiane. Challenges for a Ubiquitous Museum: Interfacing New Media From the White Cube to the Black Box and Beyond. New Media in the White Cube and Beyond: Curatorial Models for Digital Art. University of California Press. Berkeley, USA. 2008  Schubert, Karsten. Küratörün Yumurtası. Ed. Tomur Atagök. çev. Rana Smith. İstanbul: İstanbul Sanat Müzesi Vakfı. 2004.  Uzun, Ö., 2003. Müze Yapılarında Yenilenen Sergileme Anlayısı / nteraktif Yöntemler, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında sergileme tarihi, galeri ve müze mekanlarının oluşum süreçleri enstalasyon, op sanat, toprak sanatı gibi sanat akımları üzerinden anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 7 35 1
20 Rapor Hazırlama 5 25 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma- ders ile ilgili genel bilgi verilmesi
2 Tarihsel Süreçte Sanatta Mekan Algısı
3 Çağdaş Sanatta Mekan Algısı Okuma: Konu ile ilgili makale
4 OP ART
5 SOKAK SANATI
6 ENSTALASYON SANATI
7 TOPRAK SANATI
8 Galeri, Müzelerde Sanat Eserlerinin Sergilenmesi
9 Ara Sınav
10 Mimari Enstalasyon Uygulaması Fikir üretme
11 Enstalasyon Uygulması Eskiz çizimleri
12 Enstalasyon Uygulaması Kavramsal model çalışmaları
13 Enstalasyon Uygulaması Geridönüştüreln atıklar ile çalışmanın uygulanması
14 Enstalasyon Uygulaması Uygulamanın Mekan içerisinde sergilenmesi ve sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296352 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlamak, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavramak.
2 1296353 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olmak.
3 1296354 Müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinmelerini, gerekli diyalogları kurarak, gözlem yaparak, ihtiyaçları belirleyebilme yetkinliğine sahip olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek