Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM415 Dijital Sanat 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Dijital teknolojilerin sanat alanında yeni bir anlatım dili olarak kullanılmasının araştırılmasıyla birlikte bu konuyla ortaya çıkan yeni kavramların incelenmesiyle, dijital kamera ile elde edilen bilgilerin bilgisayar ortamında işleme, geliştirme, değiştirme tekniklerinin uygulamalar üzerinden öğretilmesini amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Benjamin, Walter; Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı, Pasajlar (Çev: Ahmet Cemal), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994. Burnet, Ron; İmgeler Nasıl Düşünür , (Çev: Güçsal Pusar), Metis Yayınları, İstanbul, 2007. Dempsey, Amy; Modern Çağda Sanat, (Çev: Osman Akınhay), Akbank Yay. İstanbul, 2007. Acaroğlu, K. (2010). Etkileşimli sanal dünyanın (Second Life) modelleme tekniklerini kullanarak sanal sanat galerisi oluşturulması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Arapoğu, F. (2012, Şubat-Mart). Dijital Sanat Üzerine. Artam Global Art ve Design (16), s. 48-52. Langer, Katherine. (1957). “Bilimde Soyutlama ve Sanatta Soyutlama”. Sanatın Felsefesi, Felsefenin Sanatı. Haz. Mehmet Yılmaz. Ankara: Ütopya Sanat Dizisi. Nisan 2004 s.228

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital Teknolojilerin Sanat ve Mimari alandaki kullanımlarını, etkilerini örnekler üzerinden araştırılması, sunulması, Adobe Photoshop gibi programlar ile uygulamaların yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 40 1
6 Uygulama/Pratik 35 1
21 Rapor Sunma 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
21 Rapor Sunma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanımı, tanışma.
2 Dijital Teknoloji – Dijital Sanat Kavramı – Dijital Teknoloji ve Sanat ile ilişkili tanımlar, sistemler, teknolojiler: dijital sanat müzesi Museum of Digital Art (MuDA)
3 Dijital Sanatın Kullanım alanları - Dijital Teknoloji ve Mimari
4 Dijital Sanatların Mimarlık Disiplininde Kulanım Alanları ve Örnekleri
5 Dijital Resimleme Sanatçıları : Alberto Seveso, Jared Nickorson, Pablo Alfieri, Pete Harrison, Chuck Anderson, Jerico Santander, Cristinia Siquiera Grezegorz Domaradzki, Jonathan Barr, Mike Campau
6 Dijital Resimleme/ Görüntüleme Uygulaması
7 Dijital fotoğraf Sanatçıları
8 Dijital Fotoğraf Uygulaması
9 ARA SINAV
10 Dijital Enstalasyon Sanatçıları
11 Dijital Enstalasyon Uygulaması
12 Dijital Video Sanatçıları
13 Dijital Video Uygulaması
14 Dijital Video Uygulaması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286097 Mimari düşüncelerini ileri düzeyde bilgisayar programları kullanarak uzmanlık düzeyinde sunabilmek
2 1286098 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlamak, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavramak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
2 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
3 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
4 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
5 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
6 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
7 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
8 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
9 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
10 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
11 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
12 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
13 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
14 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
15 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
26 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
27 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
28 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
29 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
30 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
31 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
32 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
33 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
34 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
35 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.