Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, iç mimari de mekan ve renk arasındaki ilişkinin mekan tasarımına etkilerini araştırmak, belirlemektir. Ayrıca Mekan tasarımında rengin insanlar üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkileri incelenerek, öğrencilerin mekan tasarımında renk düzeni kurmalarını, mekan algılanmasındaki ilişkiyi planlamalarını sağlamak amaçlamıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Melda GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pile, J., 1997; Color in inteiror design, Mcgraw-Hill Companies,inc., USA. Sirel, Ş.,1974; Kuramsal Renk Bilgisi, İ.D.M.A. Yay., Sayı 124, İstanbul. Uzuner, E. (2014). Renklerin ürün kimliğine etkisi ve çözümleri (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). Albers, J., 1975; Interaction of Color, Yale University Press, USA. Ünver, R., 1985; Yapıların İçinde Işık Ve Renk İlişkisi, Y.Ü. Yapı Fiziği Yayınları, İstanbul Marc, G., 2001; Colours, Birkhauser, Switzerland. Sağocak, M. D. (2005). ERGONOMİK TASARIMDA RENK. Trakya Univ J Sci, 6(1), 77-83. Çağlarca, S., 1993; Renk Ve Armoni Kuralları, İnkılap Yayınları, İstanbul. Özbudak, Y. B., GÜMÜŞ, B., ve Çetin, F. D. (2003). İç mekan aydınlatmasında renk ve aydınlatma sistemi ilişkisi. II. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır. Manav, B. (2015). Renk-Anlam-Mekan İlişkisi. Manav, B. (2011). Hacimde bir tasarım parametresi olarak renk. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(8). Çetindağ, K. (2007). Işık ve renk kullanımının mekân algılamasına etkisi üzerine bir araştırma (Sultanahmet Meydanı Örneği). İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Kıran, A. (1992). Mimari Mekanda Renk Uyumu. Mimarlık ve Şehircilikte Mekan, Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulamaları Araştırma Merkezi, Sistem Yayıncılık, Matbaa San., İstanbul. MANAV, B., ve KÜÇÜKDOĞU, M. Ş. (2010). Aydınlık düzeyi ve renk sıcaklığının performansa etkisi. Itüdergisi/a, 5(2). SARICA, C. (2011). Yapılı çevrede renk algısı: Ampirik bir çalışma (Doctoral dissertation, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü). Alp, T. (1984). İç Mekanda Renk Kuramları, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İç Mekan Düzenleme Bilim Dalı Konferansları. Mimar Sinan Üniversitesi yayınları, (4). Luke, J.T., 1996; The Munsell Color System: A Language for Color;Fairchild Publications, New York Coşkuner, S.,1995, Renkler ve Kişiliğimiz, Site Ofset Ltd.,İzmir, S.108

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrenciler, renkler arasındaki ilişkileri, renk armonilerini, kontrastlarını açıklar ve bunları kullanmayı öğrenir. Mekanda renk kavramının mekan üzerindeki etkilerini, mekanı nasıl farklılaştırdığını, insanlar üzerindeki psikolojik ve fizyolojik özelliklerini ile ilgili bilgiler edinir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 10 1
21 Rapor Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
21 Rapor Sunma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı, tanışma.
2 Renk tanımı, oluşumu, özellikleri
3 Farklı Alanlarda Rengin Kullanımı: Mimari, sinema, moda, vs
4 Rengin fizyolojik, psikolojik etkileri
5 Rengin fizyolojik, psikolojik etkileri
6 Aydınlatma ve renk ilişkisi Okuma: Konu ile ilgili makale
7 Renk, malzeme, doku ilişkisi Okuma: Konu ile ilgili Makale
8 Mekan Algılanmasında Rengin Önemi Okuma: Konu ile ilgili Makale
9 Ara Sınav
10 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Seçilen Mekanların Renk Analizi
11 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Seçilen Mekanların Renk Analizi
12 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Seçilen Mekanlar ile ilgili renk önerileri
13 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Seçilen Mekanlar ile ilgili renk önerileri
14 Eğitim, Sağlık, Turizm yapılarında rengin mekana etkisi Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296344 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğretir.
2 1296345 İşlev-form-renk-ışık-malzme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
2 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
3 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
4 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
5 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
6 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
7 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
8 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
9 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
10 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
11 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
12 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
13 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
14 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
15 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
26 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
27 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
28 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
29 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
30 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
31 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
32 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
33 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
34 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
35 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek