Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG333 İmmünoloji 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bağışıklık sisteminin hücre ve organlarını ve bunların fonksiyonlarını tanımak. Doğal ve edinsel bağışıklık arasındaki farkı kavramak. İmmün sistemin hücrelerinin ve moleküllerinin rollerini tanımlamak. Otoimmünite tanımlamak ve otoimmün hastalığa nasıl yol açtığını açıklamak. Antikor ve reseptör çeşitliliğiyle sonuçlanan aşamaları kavramak. Merkezi ve periferik toleransın önemini açıklamak ve pozitif ve negatif klonal seçimi ayırt etmek. MHC polimorfizmini açıklamak. Pasif ve yapay olarak edinilmiş bağışıklığı elde etmenin çeşitli yollarını ana hatları ile bilmek. İmmünoassaylerin hastalık tanısına nasıl yardımcı olduğunu açıklamak. Kanser tedavisinde immünoterapi kullanımını tanımlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel İmmünoloji: İmmün Sistemin İşlevleri ve Bozuklukları. A.K. Abbas; A.H. Lichtman; S. Pillai (Güneş Tıp Kitabevleri) Çev. Ed: Y. Camvıoğlu ve G. Deniz.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmmünite (bağışıklık), hastalıklara özellikle de enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç olarak tanımlanır. Enfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayan hücreler, dokular ve moleküllerin toplamına "immün sistem" adı verilir, bu hücrelerin ve moleküllerin enfeksiyona yol açan mikroorganizmalara karşı eş-zamanlı ve düzenli olarak verdikleri tepkiye de "immün yanıt" denir. İmmünoloji, immün sistemin patojenlere ve zedelenmiş dokulara karşı verdiği immün yanıtlarının araştırıldığı bir daldır. İmmün sistemin en önemli fizyolojik işlevi, enfeksiyonları engellemek ve yerleşen enfeksiyonları ortadan kaldırmaktır. Bu dersin içeriğini ise bahsedilen immün yanıtlar oluşturmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 25 1
23 Proje Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 0 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İMMÜN SİSTEME GİRİŞ: Terimler, Genel Nitelikler ve Öğeler https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.01%3A_Overview_of_Immunity
2 DOĞAL BAĞIŞIKLIK: Enfeksiyonlara Karşı Erken Savunma Sistemi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.02%3A_The_Innate_Immune_Response
3 ANTİJENİN TOPLANMASI VE LENFOSİTLERE SUNUMU: Lenfosit Ne Görür? https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.06%3A_Antigens_and_Antibodies
4 EDİNSEL İMMÜN SİSTEMDE ANTİJEN TANIMA: Lenfosit Antijen Reseptörlerinin Yapısı ve İmmün Repertuvarın Gelişimi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.05%3A_The_Adaptive_Immune_Response
5 T HÜCRE ARACILI İMMÜNİTE: Hücre Aracılı Antijenlerle T Lenfositlerin Etkinleşmesi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.08%3A_T_Cells_and_Cellular_Immunity
6 HÜCRESEL İMMÜNİTENİN İŞLEVSEL MEKANİZMALARI: Konak Savunmasında T Hücre İşlevleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.08%3A_T_Cells_and_Cellular_Immunity
7 HÜMORAL İMMÜN YANITLAR: B Lenfosit Etkinleşmesi ve Antikor Üretimi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.07%3A_Antibodies
8 Ara Sınav
9 HÜMORAL İMMÜNİTENİN ETKİN MEKANİZMALARI: Hücre-Dışı Mikropların ve Toksinlerin Uzaklaştırılması https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.03%3A_Phagocytes
10 İMMÜNOLOJİK TOLERANS VE OTOİMMÜNİTE: İmmün Sistemde Öz-Olan ve Olmayan Ayırımı ve Bunun Başarısızlığa Uğradığı Durumlar https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/11%3A_Immunology/11.10%3A_Immunity_and_Molecular_Signals
11 TÜMÖRLERE VE NAKİL DOKULARINA KARŞI İMMÜN YANITLAR: Enfeksiyöz Olmayan Başkalaşıma Uğramış ve Yabancı Hücrelere Karşı Bağışıklık https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/12%3A_Immunology_Applications/12.6%3A_Immunity_Disorders%3A_Immunodeficiencies
12 AŞIRI DUYARLILIK: İmmün Yanıtın Neden Olduğu Hastalıklar https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/12%3A_Immunology_Applications/12.4%3A_Immunity_Disorders%3A_Hypersensitivity
13 DOĞUMSAL VE EDİNSEL İMMÜN YETERSİZLİKLER: İmmün Yanıtların Eksikliğinde Ortaya Çıkan Hastalıklar https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/12%3A_Immunology_Applications/12.5%3A_Immunity_Disorders%3A_Autoimmune_Diseases
14 DOĞUMSAL VE EDİNSEL İMMÜN YETERSİZLİKLER: İmmün Yanıtların Eksikliğinde Ortaya Çıkan Hastalıklar https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/12%3A_Immunology_Applications/12.5%3A_Immunity_Disorders%3A_Autoimmune_Diseases
15 İMMÜNOLOJİ UYGULAMALARI https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/12%3A_Immunology_Applications
16 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266571 İmmünolojinin konusunu kapsamını ve amacını tanımlayabilecek
2 1266572 İmmünite çeşitlerini ve immün sistemin elemanlarını bilecek
3 1266573 İmmünolojik tolerans ve otoimmünitenin ne olduğunu ve nasıl meydana geldiğini bilecek
4 1266574 Tümörlere ve nakil dokularına karşı immün yanıtların nasıl gerçekleştiğini bilecek
5 1266575 Doğumsal ve edinsel immün yetersizliklerin nedenlerini bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 2 2 1 2
2 2 3 3 2 3 2 1 2
3 4 3 3 2 3 1 2 3
4 5 4 4 3 4 3 2 4
5 4 4 4 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek