Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB109 Genel İktisat 927001 1 1 2

Dersin Amacı

İktisadi çevreyi ve iktisadi olguları anlayarak, piyasa ve fiyat mekanizmasının işleyişini kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Damla ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ersan Bocutoğlu, Metin Berber ve Kenan Çelik, İktisada Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İktisadi kavramlar ve ekonomilerin temel sorunları, üretim faktörleri ve analizleri, piyasa ve fiyat mekanizmasının işleyişi, piyasada fiyatların oluşumu, tüketim ve üretim teorisi, maliyet analizi, piyasalar ve piyasalarda firma dengesi analizlerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisat Nedir? Mikro İktisat-Makro İktisat Ayrımı, Pozitif ve Normatif İktisat, Kıtlık, Seçim, Fırsat Maliyeti, Üretim Faktörleri, Ekonominin Reel ve Parasal Döngüsü,
2 Üretim Olanakları Eğrisi, Ekonomik Sistemler
3 Talep ve Arz Eğrileri
4 Piyasa Dengesi ve Dengesizlikleri, Esneklikler
5 Devlet Müdahalelerinin Piyasa Üzerinde Etkileri, Kaynak Dağılımında Etkinlik, Pareto Optimalite, Tüketici ve Üretici Fazlası, Dara Kayıpların Varlığı
6 Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Seçimleri: Toplam ve Marjinal Fayda, Bütçe Kısıtı, Kayıtsızlık Eğrileri, Fayda Maksimizasyonu
7 Kısa ve Uzun Dönem Üretim ve Maliyet Fonksiyonları
8 Tam rekabet Piyasası: Varsayımları, Kısa ve Uzun Dönem Denge
9 ARA SINAV
10 Monopol: Varsayımları, Kısa ve Uzun Dönem Denge
11 Monopolde Fiyat Farklılaştırması, Monopollü Rekabet ve Oligopol Piyasalarında Fiyatlandırma
12 MakroEkonomiye Giriş: Devresel Dalgalanmalar, Döngüsel Akım Diyagramı, Milli Gelir Hesapları (Harcamalar ve Gelir Yöntemi İle)
13 İşsizlik, Enflasyon ve Uzun Dönem Büyüme , Bütçe ve Cari Açık
14 Ekonominin Genel Dengesi, Maliye ve Para Politikaları, Para Arzı ve Para Talebi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254693 İktisat biliminin konusunu, diğer bilimlerle olan ilişkisi ve iktisat ve toplum ilişkisini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek