Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB209 Sosyal Politika ve Planlama 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu ders Türkiye ve dünyadaki refah sistemi, sosyal politika ve hizmetler üzerine odaklanmayı amaçlamaktadır. Bir yandan sosyal politika kavramına giriş yaparken diğer taraftan yerel ve küresel alanda sosyal politikanın sistemlerin ve iktidarların hangi araçsal dayanağı üzerinden işlediğine göz atılacak. Dersin içeriği düşünümsel olarak sadece kavramsal çerçeve içine yoğunlaşmamakta bir siyasal çerçeve dolayımında sosyal bilimlerin genel içeriğini de yansıtan, sosyal politika alanındaki çalışmalara ve de literatüre göz atan bir içeriğe sahiptir. Sosyal politika 18.yüzyıl Fransız devrimi ve sonrası 19.yy Sanayi Devrimi dolayımında ortaya çıkan sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak, alt kültürel sınıfların (işçi sınıfı, fakirler, evsizler, vs.) çalışma, yaşam ve ortak zenginlik koşullarını siyasal olarak devletin aygıtları (yasa, sendika, kurumlar. vs) üzerinden ele alan ve bunu çalışma ve planlama ilişkileri üzerinden irdeleyen önemli kavramlardan biridir. Dolayısıyla dersin amacı sosyal politika kavramını teknik bir tanım olarak sunmak değil bir yurttaşlık bakış açısıyla ya da sistemlerin yaklaşımları olarak analiz etmeyi önermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Damla ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meryem, Koray (2005): Sosyal Politika. İmge Kit. Aysen Tokol, Yusuf Alper (2017) Sosyal Politika. Dora Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde sosyal politikanın tanımı, kapsamı ve içeriği; Türkiye ve dünyadaki refah sistemi ve hizmetlerinin gelişimi; planlama ve kalkınma kavramları bağlamında temel politika alanları (sağlık, barınma, sosyal güvenlik, göç vb.) üzerine tartışmalar yer almaktadır. Dersin içeriği olarak öne çıkan en önemli tanımlama meselesi sosyal politikanın 18.yy Fransız devrimi ve 19.yy Endüstri devriminin etkisi altında oluşan kamusal servislerin, sosyal sigortanın ve kolektif sağlık programlarının nasıl bir alan dahilinde oluştuğunu tartıştırmaktır. Küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki etkileri, toplumsal cinsiyet ve sosyal politika, kentsel hareketler ve yerel yönetimlerin sosyal politikaya etkilerinin yanı sıra Türkiye’de sosyal politikanın gelişimi ve de güncel sosyal politikalar tartışılacak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Planlama, sosyal politika, sosyal refah devleti, sosyal kalkınmanın tanımlanması
2 Sosyal politikanın tarihi
3 Üç ana refah devleti modeli (Liberal, korporatist-devletçi, sosyal demokrat)
4 Karşılaştırmalı sosyal refah modellerinde ideoloji: Refah kalkınmasına 'kapitalist' ve 'sosyalist' katılımlar
5 Küreselleşmenin sosyal politika ve sosyal refah devletleri üzerindeki etkisi: Yönetim ve sosyal hizmet sağlayıcılarında değişimler-refah karması sistemleri
6 Küreselleşme, Sosyal Politika: Farklı Ülkelerdeki Refah Harcamaları
7 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları: İstihdam ve İşsizlik
8 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları: Yoksulluk
9 Ara sınav
10 Sosyal Politika: Sosyal Dışlanma, Ayrımcılık ve Toplumsal Cinsiyet
11 Sosyal Politikada Yaşlılar, Gençler ve Çocuklar
12 Sosyal Politika ve Göç
13 Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler, Kentsel Katılım, Kentsel Hareketler
14 Türkiye’deki Sosyal Politika: Tarihsel Bakış ve Güncel Politikaların Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254852 Sosyal planlama kavramını tanımlar.
2 1254853 Sosyal politika kavramını tanımlar.
3 1254854 Sosyal politikanın doğasını, odağını ve sorunlarını ana hatları ile belirtir.
4 1254855 Türkiye ve dünyadaki refah sistemi/hizmetlerini ve sosyal politikanın gelişimini karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3
2 5 4 3
3 5 4 3
4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek