Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB211 Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihi gelişim süreci, kurumsal yapısı, mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili bilgiler vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Damla ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yusuf Alper, Türkiye'de sosyal güvenlik, Ders Notları, Bursa 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk sosyal güvenlik sisteminin temel özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk sosyal güvenlik sisteminin temel özellikleri
2 Tarihsel gelişim (1): Geleneksel dönem ve uygulamalar (Vakıflar, sandıklar ve dini sosyal yardımlar)
3 Tarihsel gelişim (2): Cumhuriyet Dönemi: 1923- 1946
4 Tarihsel gelişim (3): Cumhuriyet Dönemi: 1946’dan Günümüze
5 Türk sosyal güvenlik sisteminin Kurumsal yapısı: SGK, İşkur ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı
6 Sosyal güvenlik sistemi içinde sosyal sigortalar (1): kapsamı, finansmanı
7 Sosyal güvenlik sistemi içinde sosyal sigortalar (2): Sigorta kollarına göre sağlanan haklar
8 Sosyal hizmetler: Çocuklar, yaşlılar ve özürlülere yönelik hizmetler
9 Ara sınav
10 Sosyal yardımlar:65 yaş aylığı, madalya aylığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik vakıfları
11 Tarım ve kırsal kesime yönelik sosyal güvenlik uygulamaları
12 Tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları: özel sigortalar, bireysel emeklilik ve OYAK
13 Türk sosyal güvenlik sisteminin problemleri: Kapsam, finansman, hakların seviyesi
14 Sosyal güvenlik sisteminde yeniden yapılanma arayışları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254856 Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihi gelişimini öğrenmek
2 1254857 Sosyal güvenlik sisteminin yapısını belirleyen iktisadi, sosyal ve kültürel faktörleri öğrenmek
3 1254858 Sosyal güvenlik sisteminin işleyişinin oluşturulma amaçlarına uygunluğunu irdelemek
4 1254859 Sosyal güvenlik sisteminin sağladığı hakların farkına varmak
5 1254860 Türk sosyal güvenlik sistemini krize götüren nedenleri ve sonuçları öğrenmek
6 1254861 Türk sosyal güvenlik sistemine yönelik reform çalışmalarının sonuçlarını irdelemek
7 1254862 Sosyal güvenlik sisteminin problemlerinin çözümü ile ilgili görüş ve önerilere sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3
2 4 3 3
3 4 4
4 4 3 3
5 3 4 3
6 3 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek