Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB208 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazandırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak bu dersin genel amacıdır . Bu ders araştırma prensiplerini, metotlarını ve eğitim alanındaki uygulamalarını geniş bir spektrumda incelemektedir. Ders öğrencilerin araştırma desenleri, veri toplama, analiz ve rapor yazma konusunda bilgi ve anlayışlarını artırmakla ilgilidir. Ders içeriği bilgiyi toplamak ve yaymada (paylaşmada) araştırmanın rolü, hipotez geliştirme metotları, araştırma deseni geliştirme, gözlem ve ölçme prosedürünü tanımlamaya odaklanmaktadır. Bununla birlikte değerlendirme çalışmalarını gözden geçirmek, durum çalışması yaklaşımı, veri analizi ve araştırma raporu yazmayı da içermektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Alper Tokay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Fraenkel,J.R.,& Wallen,N.E.(2003). How to Design and Evaluate Research in Education (5thed.) Boston: McGrraw Hill. • Kumar, Ranjit (2011). Araştırma Yöntemleri (Çeviren Ömay Çokluk, Güçlü Şekercioğlu ve Hasan Atak). Ankara: Edge Akadmi Yayınları • Yılıdırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi Bilimsel Yöntem Araştırma ve Araştırma modelleri. Araştırma süreci ve aşamaları Evren Örneklem Veri ve Veri Türleri Veri Çözümleme Yöntemleri Rapor yazma

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 50 1
39 Rapor Sunma 20 1
41 Proje Sunma 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 2 20
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Bilim ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bir bakış.
2 Bilimimin tanımı, işlevleri, bilgi ve türleri, Genel Araştırma Türleri
3 Araştırma Problemi, Araştırma Etiği, Alan Yazın Taraması, Makale / tez incelemesi
4 Değişkenler ve Hipotez, örnekleme yöntemleri; araştırma önerisi için konu başlıklarının önerilmesi
5 Veri toplama araçları; araştırma önerisi için konu başlığı ve problem cümlesinin belirlenmesi
6 Veri toplama araçları - güvenirlik
7 Veri toplama araçları - güvenirlik
8 Veri analizi (tanımlayıcı istatistikler) - Vize
9 Veri analizi: Makale incelmesinin yazılı olarak yapılıp teslim edilmesi -1
10 Veri analizi
11 Nicel Araştırmalar (deneysel desenler, tek denekli araştırma, korelasyonel araştırma: Giriş kısmının yazılması
12 Nicel Araştırmalar (tarama araştırması, nedensel karşılaştırma araştırnası): Makale incelmesinin yazılı olarak yapılıp teslim edilmesi -2
13 Nitel Araştırmalar; • Literatür tarama kısmının yazılması • Öneri için veri toplama araçlarına karar verilmesi
14 Nitel Araştırmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255993 Merak etme, soru sorma ve cevapları bulabilmek adına doğru kaynaklara yönelebilme
2 1255994 Bilimsel anlamda araştırma yapabilme yetisi kazanmak
3 1255995 Araştırmalardan yararlanabilme ve katkı sağlıyabilme
4 1255996 Proje planlama, araştırma raporu hazırlama ve sunma becerisi edinme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 4 2 1 2 2 2 3 4 2 2 1 1 2 3 1
2 2 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 1 3 1 3 5 2
3 2 1 5 1 1 3 1 3 1 3 1 1 2 2 2 5 1
4 3 1 3 2 1 5 2 1 4 2 2 2 1 3 4 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek