Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB226 Bireylerle Sosyal Hizmet 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere, sosyal hizmette genelci yaklaşım ve genelci uygulama çerçevesinde bireylerle çalışma, sosyal hizmette kullanılan temel kuramlar ve teknikler,sosyal hizmet uzmanının planlı değişim basamaklarını kullanarak sosyal hizmet müdahalesi (bireye yönelik sosyal hizmet müdahalesi) geliştirebilmesini sağlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

2. Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008) Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 11. Ankara 3. Sosyal Hizmet Kuramı I ve II . (2016). Açıköğretim Fakültesi Yayınları 4. Toplum ve sosyal hizmet dergileri (Konulara göre ialn edilecek) 5. Turan, Nihal. Birey Ve Ailelerle Sosyal Hizmet.2010.Aydınlar Matbaacılık. 6. Çamur Duyan, Gülsüm. (2001). “İnsancıl Kuram”. İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. (Edt: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 009. Ankara. ss:101–110. 7. Çamur Duyan, Gülsüm. (2001). “Bir Sosyal Kişisel Çalışma Örneği”.Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. (Edt.: Veli Duyan ve Aliye Mavili Aktaş). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 008. Ankara. ss: 196-202. 8. Shefor ve Horejsi, (2014) Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler: Nika Yayınevi Üstün Dökmen (2010) İletişim Çatışmaları ve Empati: Remzi Kitabevi, 43.basımı 9. Neil Thompson, (2014) Kuram Ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. Ankara: Dipnot Yayınevi 4. Bölüm Beceriler 10. Sheafor, Bradford W., Charles R. Horejsi. (2014) Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve Uygulamalar. Ankara: Nika s. S. 1-155 11. Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri. Ankara: Nika Yayınları 12. Murdock, N.L. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Ankara: Nobel Yayınevi. 13. Nichols, M. (2013). Aile Terapisi. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamasının esasları, yntem ve teknikleri, planlı değişim süreci, mesleki ilişki, kuram ve yaklaşımlar ile sosyal hizmet uygulmasını gerçekleştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 1 10
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 6 1 6
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal hizmet mesleği ve sosyal hizmetin mesleki müdahalesinin tanımı, kapsamı ve önemi 1 bireyle sosyal hizmet nedir.pptx
2 Bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde sosyal hizmetin benimsediği mesleki ilke ve değerler ve meslek etiği. 2 mesleki görüşme.pptx
3 Sosyal hizmetin müdahalesinin bireylerin sorun ve ihtiyaçlara yönelik olarak tanımlanması 3 ilk görüşme.pptx
4 Bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde hizmet sistemi ve müracaatçı sistemi arasındaki ilişki, ekip çalışmasının önemi. 4 hazırlık yapma aşaması.pptx
sistemmakale-baykara acar ve acar.pdf
5 Bireylerin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik sosyal hizmet müdahalesinin yöntem ve teknikleri. 5 bireylerle sh uyg özellikleri.pptx
4 isteksiz mür calışma.pptx
6 Bireylerin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik sosyal hizmet müdahalesinin yöntem ve teknikleri. 6 bireylerle sh ilkeleri.pptx
C-2-4-İNSANCIL KURAM.pdf
7 Bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim süreci. 7 bireylerle sh ilkeleri 2.pptx
8 Bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim sürecinin aşamaları 4 isteksiz mür calışma.pptx
çocuk dostu alan.pdf
9 Bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim sürecinin aşamaları 9 bireyler sh ilkeleri 3.pptx
10 Bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim sürecinin aşamaları 10 bireylerle sh beceri temeli.pptx
11 Bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim sürecinin aşamaları 11 bireylerle sh değerlendirme aşaması.pptx
12 Bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim sürecinin aşamaları 12 bireylerle sh planlama.pptx
13 Vaka örnekleri, vakaya uygun kuramlar ve yaklaşımlar 13 bireylerle sh uygulama.pptx
14 Vaka örnekleri, vakaya uygun kuramlar ve yaklaşımlar 14 bireyler sh sonlandırma değ..pptx
bireyle çalışma.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287258 Sosyal hizmet mesleğinin mikro düzeydeki müdahalesine yönelik yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi
2 1287259 Sosyal hizmet mesleğin temel aldığı kuram ve yaklaşımlar ve mikro düzeyde ihtiyaç ve sorunlara yönelik mesleki bilgi temelinin oluşturulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5
2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek