Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB305 Uygulamalı Araştırma I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Öğrenciye, sosyal hizmetin müracaatçı gruplarının ihtiyaç ve sorun alanlarının bilmesine dair bilimsel araştırma becerisi kazanmasını sağlamak.Ayrıca öğrencinin araştırma yapması, araştırma sonuçlarını sunması ve bunları raporlaştırmasını sağlanmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karasar, N. (2002) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayıncılık. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Bilimsel Araştırma ve Teknik Olarak Uygulamalı Bir Şekilde Yapılmış Bütün Akademik Çalışma ve Tezler.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciye, sosyal hizmetin ihtiyaç ve sorun alanlarının bilmesine dair bilimsel araştırmada etik değerleri araştırma yaparken dıkkat edilmesi gereken konular,araştırma ilkeleri, kaynak tarama hakkında bilgi sağlamak.Ayrıca öğrencinin araştırma yapması, araştırma sonuçlarını sunması ve bunları raporlaştırmasını sağlanmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
54 Ev Ödevi 2 18 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konunun Belirlenmesi 1. hafta - Copy.pptx
2 Konunun Belirlenmesi 2. hafta.pptx
3 Konunun Belirlenmesi 3. hafta.pptx
4 Tez Önerisinin Verilmesi 4. hafta - .pptx
5 Tez Önerisinin Verilmesi 5 hafta -.pptx
6 Tez Önerisinin Verilmesi 6 hafta - .pptx
7 Tez Önerisinin Verilmesi 7 hafta - - Copy.pptx
8 Tezin kuramsal bölümünün yazılması 8 hafta - .pptx
9 Tezin kuramsal bölümünün yazılması 9 hafta - -.pptx
10 Tezin kuramsal bölümünün yazılması 10hafta - .pptx
11 Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi 11hafta - - Copy.pptx
12hafta - - - Copy.pptx
12 Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi
13 Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi 13hafta - - - Copy.pptx
14 Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi
15 14hafta - - Copy.pptx
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247667 Uygulamalı araştırmanın nasıl yapılacağına dair bilinç geliştirir.
2 1247668 Araştırmaya yönelik stratejileri açıklar.
3 1247669 Sosyal hizmet araştırmasının anlamı ve etiği ilişkisini kurar.
4 1247670 Toplumsal içerikli konular hakkında araştırmalar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 2 2 2 4 2 2 3 1 3 1 2 2 4 2
2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 3 1 3 1 2 2 4 2
3 4 4 4 2 2 2 4 2 2 3 1 3 1 2 2 4 2
4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 3 1 3 1 2 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek