Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB325 Ailelerle Sosyal Hizmet 927001 3 5 2

Dersin Amacı

Aile türleri, ailenin toplumsal yaşama etkileri, aile yapıları, aile dinamiği ve çocuk üzerine etkileri, eş ve evlilik ilişkisi ve aile sistemini anlamayı sağlamak ile evlilik ve aile sosyal hizmet uygulamasının temel özellikleri, sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları ve temel becerilerine sahip olmayı sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dallos, R., Draper, R. ve Mcgrewhill. (2012). Aile Terapisine Giriş: Sistemik Teori ve Uygulama. Şahin K. ve Cenk, K. (çev.). Ankara: Nobel Yayın. 2. Dökmen, Z. (2004). Toplumsal Cinsiyet. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 3. Gladding, S.T. (2011). Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları. İbrahim, K. ve İbrahim Y. (çev.). 5. Basım. Ankara: PDR Yayın. 4. Humphreys,T.(1998). Aile Terk Etmemiz Gereken Sevgili. 2.Baskı.T. Anapa (çev.). İstanbul:Epsilon Yayıncılık. 5. Murdock,N.L. (2013) Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları.(F.Akkoyun çev.)İstanbul:Nobel Yay. 6. Rosenberg, M.B. (2013).Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili. 4.Basım. L.H. Ergün (cev.) İstanbul: Remzi Kitabevi. 7. Sungur, M. (2009). Sen, Ben ve Aramızdaki Her Şey. İstanbul: GOA Basım Yayın. 8. Solmuş, T. (2010). Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi. Y.Aslay (çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık. Güran , N. “Aile Hizmetleri”. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. Cilt : 1 , Sayı : 2-3 , Ankara : 1983. Humphreys, T. Aile : Terk Etmemiz Gereken Sevgili. Çev. Tanju Anapa. İstanbul : 1996. Bulut , I. Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayını. Ankara : 1993. Solmuş, Tark. Çift, Evlilik ve Aile Terapisi, Doruk Yayınları / Psikoloji Dizisi. 2011. Jürg Willi, Aşk ve Evlilik Terapisi, (Ben, Sende Oluşur) Orjinal isim: Die Kunst Gemeinsamen Wachsens, Kaknüs Yayınları / Psikoloji Dizisi. 2012. Irvin D. Yalom , Evlilik Terapisi,Prestij Yayınları / Uygulamalı Eğitim Psikolojisi Dizisi.2014. Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri, Şahin Kesici / Nobel Akademik Yayıncılık / Araştırma - İnceleme Dizisi.2014. Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bakış Editör(ler) : Yazar(lar) : Nilüfer Özabacı Zülal Erkan , Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık.2014 Mark Worden, Aile terapisi: Temelleri, HYB Yayıncılık.2012. Çamur Duyan, Gülsüm (2001). “Farklı Döngülerdeki Ailelerin Sosyo, Demografik ve Ekonomik Nitelikleri.” 1. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu.(Ankara-2001). T.C.AAK Yayını, (Edt. Aliye Mavili ve Diğerleri), Ankara.ss: 216-226. Çamur Duyan, G. (2011). “Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet Müdahalesi”, (Edt: Yasemin Özkan), Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı, Maya Akademi Yayınevi:ss:13-30. Çamur Duyan, Gülsüm ve Veli Duyan. (2014): “Aile Okul ve Çevrenin Suç Davranışına Etkisi”. Prof. Dr. Gönül Erkan’ Armağan: Sosyal Hizmet ve Mülakat". Yayına hazırlayan: Vedat Işıkhan. Sosyal Hizmet Araştırma Geliştirme ve Uygulama Deneği yayını, ISBN: 978-975-00151-6-8.ss: 82-93. Ankara. İl, S. “Aile Arabuluculuğu” Toplum ve Sosyal Hizmet. 2009, 20(1)23-32 İl, S.“Evlilik ve Eş Seçimi” Sosyal Hizmetler Dergisi. 1,10, 16-20, Aralık, 1999 İl, S.“Aile Yaşamı ve gereksinimler”.V Duyan veA Aktaş (eds.)Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. SHY Yay.139-145,2001 İl, S.“Alkol Bağımlılığı Sorunu ve Aile Yaşamı”.K Karataş ve Ç Arıkan (eds.).İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet.SHY Yay.170-181,Ankara:2001 Uluğtekin S.,İ Cılga,S İl.”Çoğulcu Demokratik Toplum İçinde Aile Eğitimi Projesi”.Aile ve Toplum5,2,5,29-33.2002 Kirst-Ashman, K.K. ve Grafton H. Hull, Understanding Generalist Practice, Chicago: Nelson-Hall Publishers, 2002. Karataş , K. “Toplumsal Değişme ve Aile”. Toplum ve Sosyal Hizmet . Cilt : 12 , Sayı : 2 , Ankara : Nisan 2001. Fışıloğlu, H. “Yapısal Aile Terapisi Modeli ve Bir Vaka”. Psikoloji Dergisi. Cilt : 7, Sayı : 27 , Ankara : Eylül 1992. Gambrill , E. D. “A Behavioral Perspective of Families”. Models of Family Therapy. W. reid ve E. Tolson (Ed.). Aktaran : Akyürek , Adem. New York : 1981. Goldenberg , I. ve H. Goldenberg. Family Therapy : An Overview. Tird Edition. California : 1990 Sheafor, B.W. ve Horejsi C.R. Social Work Practice. Pearson, Allyn & Bacon, 2006. Sevin, Çağrı ve Ercüment Erbay. 2008. “ Madde Bağımlılarının Tedavi Sonrası Sosyal Yaşama Uyumları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları”. Bağımlılık Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2008. Duyan, Veli ve Gülsüm Çamur Duyan. (2014). Golombok-Rust Evlilik Durumu Envanteri’nin Türkçe Sürümünün Bir Grup Evli Çift Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (tjfmpc) ( www.tjfmpc.com). Sayı 8, Cilt 3. 82-89. Erkoyuncu, M. “Boşanma Sürecindeki Bireylerin Mevcut ve Kök Aile Yaşamlarına İlişkin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, 2007. İl, S.“Polisin Aile Yaşamı”. Toplum ve Sosyal Hizmet.12,3,50-58,2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aileye ilişkin anlayış ve değerlendirme yapabilme bilgi ve becerisi Aile yaşamının dinamikleri ve sosyal hizmet, Aile yaşamında risk ve sorunlar, Ailelerle çalışma, terapi ve danışmanlık Aile kuramları ile aile sosyal hizmet uygulamasının temel özellikleri Aile arabuluculuğu, Ailelerle çalışma ve sorun alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile sistemini anlamak storage/app/public/gulsum.camur/128498
2 Ailenin İşlevleri Sağlıklı-Sağlıksız Aile aile işlevleri 2.pptx
3 Aile Değerlendirmesi aile değerlendirmesi 3.pptx
4 Aile Değerlendirmesinde yapısal özellikler ailede yapısal boyut .pptx
5 Aile değerlendirmesinde gelişimsel süreç: aile yaşam döngüsü aile değerlendirmesinde işlevsel boyut .pptx
6 Aile değerlendirmesinde gelişimsel süreç: aile yaşam döngüsü aile yaşam döngüsü 1.ppt
7 Aile değerlendirmesinde işlevsel boyut aile içi iletişim1.pptx
8 Aile değerlendirmesinde işlevsel boyut evlilik ilişkisinde ele alınması gerekenler 2.pptx
9 Ara Sınav aileiçi iletişimi güçlendirme.pptx
10 Aile içi ilişkileri ele alma 1 aile yaşam döngüsü 2.ppt
11 Aile içi ilişkileri ele alma 2 aile içi iletişim2.pptx
12 Aile sosyal hizmeti I aile sosyal hizmeti.ppt
13 Aile sosyal hizmeti 2 aile sosyal hizmeti 2.pptx
14 Aile Kuramlarına genel bakış aile kuramları genel bakış.pptx
15 Genel Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251082 Ailenin tanımı, aile türleri ve ailenin işlevleri hakkında bilgi sahibi olunur
2 1251083 Türkiye'de aile yapısı ve dönüşümleri noktasında bilgilenilir
3 1251084 Aile yaşam döngülerine dair bilgi sahibi olunur
4 1251085 Aile araştırmaları ve Aile politikaları genel çerçevesi çizilebilir
5 1251087 Evlilik ve Aile içi şiddet ile Aile kuramları konularında bilgi sahibi olunur
6 1251088 Aileye yönelik planlı müdahale süreci ve Ailelere yönelik kurumsal hizmetler konularında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 2 3 3 3 4 5 3 4 4 5 2
2 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
3 5 4 2 4 4 3 3 3 5 4 4 2 4 3 4 4 3
4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 3
5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5
6 5 4 3 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek