Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB326 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Sağlık bakım ortamlarında sosyal hizmet mesleğinin tanıtılması, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarının öğretilmesi, çeşitli hastalıklardan doğrudan veya dolaylı olarak ruhsal, sosyal ve ekonomik yönlerden etkilenen bireylere, gruplara, ailelere ve topluma nasıl etkili yardım sağlanacağının öğrenilmesi, çeşitli ortamlardaki tedavi ekibinde sosyal hizmet uzmanının rolü ve tedavi hizmetlerinin farklı basamaklarında sunulan hizmetlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Deniz YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar Yazar: Malcolm Payne , Lena Dominelli , Robert Adams. Nika Yayın 2015 Tıbbi Sosyal Hizmet Editörler: Emre Özcan, Seda Attepe Özden. Nobel Yayın 2017 Psikiyatrik Sosyal Hizmet Editörler: Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden Nobel Yayın 2019 Psikiyatrik Sosyal Hizmet Yazar: Uğur ÖZDEMİR Nobel Akademik Yayıncılık 2018 https://www.saglik.gov.tr/TR,11270/tibbi-sosyal-hizmet-uygulamasi-yonergesi.html https://www.saglik.gov.tr/TR,10518/yatakli-tedavi-kurumlari-isletme-yonetmeligi-son-degisiklerle-beraber.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık bakım uygulamalarında tıbbi sosyal hizmetin kapsamı ve önemi, sağlık alanında sosyal hizmetle ilgili mevzuat, kronik hastalığı olan bireyler için sosyal hizmet: hastalıkların psikososyal yönleri ve güçlendirme yaklaşımına dayalı klinik müdahaleler, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Alanında Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi
2 Tıbbi Sosyal Hizmetin Kapsamı ve Önemi
3 Tıbbi Sosyal Hizmetin Kuramsal Çerçevesi
4 Psikiyatrik Sosyal Hizmet I
5 Psikiyatrik Sosyal Hizmet II
6 Birinci Basamak Bakım Uygulamalarında Tıbbi Sosyal Hizmet Hastane Ortamında Tıbbi Sosyal Hizmet
7 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Görevleri
8 Ara Sınav
9 Sağlık Alanında Mevzuat
10 Hasta Hakları ve Çalışan ve Hasta Güvenliği Birimleri
11 Acil Servislerde Sosyal Hizmet Müdahalesi ve Krize Müdahale
12 Kronik Hastalıklarda Sosyal Hizmet
13 Madde Bağımlılığı Alanında Sosyal Hizmet
14 Organ Naklinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
15 Evde Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
16 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288011 Tıbbi sosyal hizmetin kapsamı, önemi ve tarihsel süreçlerini kavrar ve analiz eder.
2 1288012 Tıbbi sosyal hizmetin kuramsal çerçevesini açıklar.
3 1288013 Psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarını kavrar.
4 1288014 Sağlık alanında sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumluluklarını tanımlar.
5 1288015 Sağlık alanında farklı hasta gruplarıyla çalışma süreçlerini kavrar ve müdahale etmeyi öğrenir.
6 1288016 Sağlık alanındaki mevzuatı tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5
2 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4
4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 4 5 5 3 4 5 5 4
5 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 3 5 5 4 5 4 4
6 5 3 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek