Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB417 Sosyal Hizmette Güncel Tartışmalar 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Güncel gelişmeler ve araştırmalar bağlamında öğrencilerin sosyal hizmet teorik bilgilerini bu doğrultuda bütünleştirip değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Teater, B. (2014). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri. Çeviri Editörü: Abdullah Karatay, Orjinal Künye: An Introduction to Applying Socil Work Theories and Methods.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde, güncel sosyal hizmet tanımları, sosyal hizmette güncel kavramlar, yaklaşımlar ve değişen ve farklılaşan toplumsal yapı içerisinde sosyal hizmetin değerlendirilmesi yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 8 3 24
10 Tartışma 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güncel sosyal hizmet tanımları ve bu tanımlarda öne çıkan kavramların değerlendirilmesi
2 Sosyal hizmette güncel kavramlar ve yaklaşımlar
3 Sosyal yapılandırmacı yaklaşım
4 Sosyal yapılandırmacı yaklaşım
5 Feminist sosyal hizmet uygulaması
6 Baskı karşıtı uygulama, hak temelli yaklaşım
7 Baskı karşıtı uygulama, hak temelli yaklaşım
8 Ara sınav
9 Kanıta dayalı sosyal hizmet uygulaması
10 Kişi merkezli yaklaşım
11 Çözüm odaklı yaklaşım
12 Kriz müdahalesi
13 Değişen toplumsal yapı, ihtiyaç ve sorun alanları ve sosyal hizmet
14 Değişen toplumsal yapı, ihtiyaç ve sorun alanları ve sosyal hizmet
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253837 Güncel sosyal hizmet tanımlarının değerlendirilmesi
2 1253838 Sosyal hizmette güncel kavramların ve yaklaşımların öğrenilmesi
3 1253839 Farklılaşan toplumsal yapı içerisinde sosyal hizmetin değerlendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4
2 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3
3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek