Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB419 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, bağımlılık yapan maddeleri, madde bağımlılığı ile ilgili temel kavramları, madde bağımlılığının neden ve sonuçlarını öğrenmeleridir. Öğrencilerin madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, sosyal hizmet mesleğinin rolü ve sorumluluğu konularında bilgi sahibi olmalarıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet TOPAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Sevin, Ç., E. Erbay (2008) Madde Bağımlılarının Tedavi Sonrası Sosyal Yaşama Uyumları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Bağımlılık Dergisi, Cilt 9, Sayı 1. 2-Cılga, İ. " Madde Ve Madde Kullanımı İle Mücadelede Ulusal Politika Ve Strateji Öncelikleri" Toplum ve Sosyal Hizmet, 2009; 20(1):7-22 3-Ögel K. Sigara, Alkol ve Madde Kullanım bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden Yayınları. İstanbul, 2010. 4-Miller W, Rollnick S. Motivasyonel Görüşme teknikleri. Çev: Figen Karadağ, Kültegin Ögel ve Ertan Tezcan. Hekimler Yayın Birliği, 2008. 5-Madde Kullanma oranları 2009.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar; bağımlılık türleri ve bağımlılıkta görülen belirtileri; kişiyi madde bağımlılığı nedenleri ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; çocuk, ergen ve yetişkinlerde madde bagımlılıgı; alkol ve madde kullanım bozuklukları sosyal hizmet müdahale aşamaları; bağımlılık sorunu yaşayan birey ve ailelere yönelik sosyal hizmet müdahalesi; madde bağımlılığında sosyal hizmet uzmanın yeri ve görevi; AMATEM’lerde sosyal hizmet uygulamaları ve taburculuk sonrası yürütülen çalışmalar konularını içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bağımlılığa ilişkin temel kavramlar 1. HAFTA.pptx
2 Bağımlılık yapan maddeler ve özellikleri 2. HAFTA.pptx
3 Bağımlılık yapan maddeler ve özellikleri 3. HAFTA.pptx
4 Madde kullanımına bağlı fiziksel ve ruhsal hastalıklar 4. HAFTA.pptx
5 Madde bağımlılığının belirtileri 5. HAFTA.pptx
6 Madde kullanımına başlamada risk faktörleri 6. HAFTA.pptx
7 Madde kullanımına başlamada önleyici faktörler 7. HAFTA.pptx
8 Arasınav
9 Madde kullanımının yaygınlığı 9. HAFTA.pptx
10 Madde bağımlılığı ve denetimli serbestlik uygulamaları 10. HAFTA.pptx
11 Madde bağımlılığı tedavisinde sosyal hizmet mesleği 11. HAFTA.pptx
12 Türkiye'de alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmetler 12. HAFTA.pptx
13 Dunyada alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmetler 13. HAFTA.pptx
14 Genel Degerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247653 Madde bağımlılığının türlerini ve dinamiklerine ilişkin bilgi sahibi olur
2 1247654 Madde bağımlılarının psiko-sosyal sorunlarını anlar.
3 1247655 Madde bağımlılarının tedavisine onemli kurumları tanır.
4 1247656 Madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahalelerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 3
2 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 3
3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 3
4 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek