Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB421 Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Sivil toplum örgütlerini tanımak, önemi hakkında bilgi sahibi olmak;sivil toplum örgütleri ve insan hakları, sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmete bakışı,katkısı ve toplum içerisinde gelişim ve değişim üzerindeki etkisinin belirtilmesi, sivil toplum örgütleri ve risk gruplarının ilişkisinin önemiyle ilgili bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suat Uğur, Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri, Ekin Basın Yayım, Bursa. Işık Ergüden, Sivil Toplum Örgütleri, Demokrasi Kitaplığı, 2001 P. Ryfman, Sivil Toplum Kuruluşları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Gökhan Tuncel, Sivil Toplum ve Devlet, Bilsam Yayınları, 2011.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük, demokratik yaşam ve toplumsal gelişme yönünden sivil toplum örgütlerinin önemi, Sosyal hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin işlevi, Sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve değişmesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve becerileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve tanıtım
2 Toplum ve sivil toplum
3 Sivil Toplumun Amacı ve Önemi
4 Sivil Toplumun gelişimi
5 Sivil toplumun kurumsallaşması
6 Sivil toplum kuruluşlarının gelişimi
7 Sivil Toplum kuruluşlarının amaçları ve faaliyetleri
8 Türkiyede ve dünyada sivil toplum kuruluşlarının türleri
9 ARA SINAV
10 Türkiye´de sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet faaliyetleri
11 Türkiye´de sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet faaliyetleri
12 Türkiye´de sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet faaliyetleri
13 Türkiye´de sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet faaliyetleri
14 Türkiye´de sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet faaliyetleri
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249633 Toplum ve sivil toplum kavramlarını tanımlar
2 1249634 Sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmete katkısını açıklar
3 1249635 Sivil toplum örgütlerinin toplumun değişim ve gelişimi üzerindeki etkisini açıklar
4 1249636 Sivil toplum örgütlerinin önemini tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek