Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA605 Edebiyat, Sinema ve Reklamda Anlatı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Anlatıbilimin temel kavram, kuram ve modellerinden başlayarak bir anlatı türü olarak edebiyat, sinema ve reklam metinlerini ele almak ve incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Aarne, Antti ve Stith Thompson (1928). The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomaleisen Tiedeakatemia. -Ahmad, Aijaz (1992). In Theory: Classes, Nations, Literatures. Londra: Verso Yayınları. -Aktaş, Şerif (2013). Anlatma Esasına Bağlı Edebi Metinlerin Tahlili: Teori ve Uygulama. Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları. -Aktulum, Kubilay (2007). Metinlerarası İlişkiler. İstanbul: Öteki Yayınevi. -Akyol, Hayati (1996). “Metinler Arası (Intertextualit) Okuma ve Sorular.” Bilgi Çağında Eğitim, 7: s. 8-11. -Akyol, Hayati (2003). “Metinlerden Anlam Kurma.” Türklük Bilimi Araştırmaları, 13: s. 267-285. -Akyürek, Feridun (2012). Senaryo Yazarı Olmak Senaryo Yazmak. İstanbul: Mediacat Yayınları. -Anderson, James W. (1981). “The Methodology of Pysychological Biography.” Journal of Interdisciplinary History, 11 (3): s. 455-475. -Aristoteles (2009). Poetika. (Çev. İ. Tunalı). İstanbul: Remzi Kitabevi. -Aytaç, Gürsel (1999). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Papirüs Yayınları. -Bakhtin, Mikhail (2001). Karnavaldan Romana: Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar. (Çev. C. Soydemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. -Barthes, Roland (1977). The Death of the Author. (Çev. S. Heath). Londra: Fontana. -Barthes, Roland (1993). Göstergebilimsel Serüven. (Çev. S. Rifat ve M. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. -Barthes, Roland (2003). Yazının Sıfır Derecesi. (Çev. T. Yücel). İstanbul: Metis Yayınları. -Barthes, Roland (2006). Romanın Hazırlanışı 1. (Çev. S. Rifat ve M. Rifat). İstanbul: Sel Yayınları. -Barthes, Roland (2007). Yazı Üzerene Çeşitlemeler - Metnin Hazzı. (Çev. Ş. Demirkol). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. -Barthes, Roland (2010). Romanın Hazırlanışı 2 - İstek Olarak Yapıt - Proust ve Fotoğraf. (Çev. S. Rifat ve M. Rifat). İstanbul: Sel Yayınları. -Barthes, Roland (2014). Çağdaş Söylenler. (Çev. T. Yücel). İstanbul: Metis Yayınları. -Başol, Öktem (2010). Senaryo Kitabı: Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Öyküleri. İstanbul: Pana Film Yayınları. -Bayrav, Süheyla, İsmail Yerguz (2002). Okuma Anlama Yorumlama: Bir Yaklaşım Denemesi, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları. -Booth, Wayne C. (2012). Kurmacanın Retoriği. (Çev. B. O. Doğan). İstanbul: Metis Yayınları. -Campbell, Joseph (2010). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. (Çev. S. Gürses). İstanbul: Kabalcı Yayınevi. -Currie, Gregory (2010). Narratives and Narrators: A Philosopy of Stories. New York: Oxford Üniversitesi Yayınları. -Çamdereli, Mete (2013). Reklamın Görme Dediği. İstanbul: Avrupa Yakası Yayınları. -Çetişli, İsmail (2006). Batı Edebiyatında Edebi Akımlar. Ankara: Akçağ Yayınları. -Demir, Yavuz (1995). İlk Dönem Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi. Ankara: Akçağ Yayınları. -Derrida, Jacques (1998). Of Grammatology. Baltimore: John Hopkins Üniversitesi Yayınları. -Dervişcemaloğlu, Bahar (2007). Gerard Genette`e Göre Anlatı Söylemi. http://www.ege -edebiyat. org/Modules. Erişim Tarihi 16.11.2007. -Dilthey, Wilhelm (1999). Hermeneutik ve Tin Bilimleri. (Çev. D. Özlem). İstanbul: Paradigma Yayınları. -Dolezel, Lubomir (1973). Narrative Modes in Czech Literature. Toronto: Toronto Üniversitesi Yayınları. -Eco, Umberto (2000). Açık Yapıt. (Çev. N. U. Dalay). İstanbul: Can Yayınları. -Eco, Umberto (2011). Genç Bir Romancının İtirafları. (Çev. İ. Özdemir). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları. -Eco, Umberto (2012). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. (Çev. K. Atakay). İstanbul: Can Yayınları. -Egri, Lajos (2004). Piyes Yazma Sanatı: Yaratıcı Yazma Dersleri. çev. S. Taşer. İstanbul: Papirüs Yayınları. -Eichenbaum, Boris (1994). Edebiyat Kuramı: Rus Biçimciliği. (Çev. S. Umran). Ankara: Yaba Yayınları. -Erkman-Akerson, Fatma (2012). Edebiyat ve Kuramlar. İstanbul: İthaki Yayınları. -Fludernik, Monika (1996). “Linguistics and Literature: Prospects and Horizons in the Study of Prose.” Journal of Pragmatics, 26 (5): s. 583-611. -Fludernik, Monika (2009). An Introduction to Narratology. New York: Routledge. -Forster, Edward M. (1985). Roman Sanatı. (Çev. Ü. Aytür). İstanbul: Adam Yayınları. -Gadamer, Hans G. (1981). Truth and Method. (Çev. W. Gelen-Doepel). Londra: Sheed ve Ward. Ltd. -Genette, Gerard (1980). Narrative Discourse: An Essay in Method. (Çev. J. E. Lewin). New York: Cornell Üniversetesi Yayınları. -Gözen, Oğuz (2008). Senaryo Nasıl Yazılır. İstanbul: Akis Yayınları. -Hartman, D. K. , J. Allison (1993). Reading Across Texts: Expanding the Role of the Reader. The Reading Teacher, 47 (3): s. 202-211. -Herman, David (1999). Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Ohio State: Ohio State Üniversitesi Yayınları. -Herman, Luc, Bart Vervaeck (2005). Handbook of Narrative Analysis. Nebraska: Lincoln Yayınları. -Iser, Wolfgang (1976). The Act of Reading. Baltimore: Johns Hopkins Üniversitesi Yayınları. -İlerialkan, Damla ve Recep Yılmaz (2015). Senaryo: Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar? İstanbul: Alfa Yayınları. -Jahn, Manfred (2012). Anlatıbilim. (Çev. B. Dervişcemaloğlu). İstanbul: Dergah Yayınları. -Kantarcıoğlu, Sevim (2009). Edebiyat Akımları: Platon’dan Derrida’ya. İstanbul: Paradigma Yayınları. -Kılıç, Veysel (2002). Dilin İşlevleri ve İletişim. İstanbul: Papatya Yayıncılık. -Kıran, Ayşe E., Zeynel Kıran (2011). Yazınsal Okuma Süreçleri: Dilbilim Göstergebilim ve Yazınbilim Yöntemleriyle. Ankara: Seçkin Yayıncılık. -Kuzu, Türkan (2001). “Masalın Değişmez Yasaları-İşlevsel Birimler-,” Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(3): s. 219-229. -Lukacs, Georg (1986). Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı. (Çev. C. Çapan). İstanbul: Payel Yayınevi. 4. Basım. -Lukacs, George (2003). Roman Kuramı. (Çev. C. Soydemir). İstanbul: Metis Yayınları. -Margolin, Uri (1999). “Telling Our Story: On We Literary Narratives.” Language ve Literature, 5 (2): s. 115-133. -Mayer, Martin (2004). Madison Avenue: Dünyanın En Sıradışı Mesleği Reklamcılık ve Reklamcılar. çev. M. Yurddaş. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. -Meister, Jan C. (2013). The Living Handbook of Narratology. http://wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Narratology. Erişim Tarihi: 01.05.2014. -Mutlu, Erol (2004). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. -Nabokov, Vladimir (1944). Nikolai Gogol. New York: New Directions. -Nabokov, Vladimir (2012). Nikoloy Gogol. (Çev. Y. Yavuz). İstanbul: İletişim Yayınları. -Nabokov, Vladimir (2014a). Rus Edebiyatı Dersleri. (Çev. A. N. Akbulut, F. Özgüven, Y. Yavuz). İstanbul: İletişim Yayınları. -Nabokov, Vladimir (2014b). Edebiyatı Dersleri. (Çev. F. Özgüven, A. Batur). İstanbul: İletişim Yayınları. -Nadeau, Maurice (1981). “Yeni Roman ve Alain Robbe-Grillet.” Şu kitapta: A. Robbe-Grillet. Yeni Roman. İstanbul: Yazko Yayınları, s. 11-17. -Narlı, Mehmet (2002). “Romanda Zaman ve Mekan Kavramları.” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (7): s. 91-106. -Onega, Susana, Jose A. G. Landa (2012). Anlatıbilime Giriş. (Çev. Y. Salman ve D. Hakyemez). İstanbul: Adam Yayınları. -Özakman, Turgut (1998). Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği. Ankara: Bilgi Yayınevi. -Öztokat, Nedret T. (2005). Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları. -Prince, Gerald (1982). Narratology: The Form and Functioning of Narrative. New York: Mouton Yayınevi. -Propp, Vladimir (2008). Masalın Biçimbilimi. (Çev. M. Rifat ve S. Rifat). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. -Rancour-Laferriere, Daniel (1982). Out from under Gogol's Overcoat: A Psychoanalytic Study. MI: Ardis. -Ricoeur, Paul (2007a). Yoruma Dair: Freud ve Felsefe. (Çev. N. Alpay). İstanbul: Metis Yayınları. -Ricoeur, Paul (2007b). Zaman ve Anlatı 1: Zaman-Olay Örgüsü-Üçlü Mimesis. (Çev. M. Rifat ve S. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. -Ricoeur, Paul (2009). Zaman ve Anlatı 2: Tarih ve Anlatı. (Çev. M. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. -Ricoeur, Paul (2010). Başkası Olarak Kendisi. (Çev. H. Hünler). İstanbul: Doğu Batı Yayınları. -Ricoeur, Paul (2012). Zaman ve Anlatı 3: Kurmaca Anlatıda Zamanın Biçimlenişi. (Çev. M. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. -Rifat, Mehmet (2012). Romanın Kurgusu ve Yapısal Çözümleme. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. -Robbe-Grillet, Alain (1981). Yeni Roman. (Çev. A. Bezirci). İstanbul: Yazko Yayınları. -Robertson, Ritchie (2007). Kafka. (Çev. E. Böke). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. -Ronen, Ruth (1997). “Towards a Natural Narratology: Monika Fludernik, London and New York: Routledge, 1996. xvi + 454 pp.” Journal of Pragmatics, 28 (5): s. 646-648. -Sarup, Madan (2004). Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm. (Çev. A. Güçlü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. 2. Basım. -Sayın, Şara (1999). Metinlerle Söyleşi. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları. -Scarry, Elaine (2006). Kitapla Hayal Etmek. (Çev. B. O. Doğan). İstanbul: Metis Yayınları. -Sell, Roger D. (1995). “The Fictions of Language and the Languages of Fiction: The Linguistic Representation of Speech and Consciousness: Monika Fludernik, London and New York: Routledge, 1993. xviii + 536 pp., £50.00.” Journal of Pragmatics, 24 (5): s. 557-563. -Sotirova, Violeta (2006). “Reader Responses to Narrative Point of View.” Poetics, 34 (2): 108-133. -Sözen, Mustafa (2012). “Anlatı Mesafesi-Anlatı Perspektifi Kavramları, Sinematografik Anlatı ve Örnek Çözümlemeler.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(8): s. 123-146. -Stanzel, Franz K. (1997). Roman Biçimleri. (Çev. F. Tepebaşılı). Konya: Çizgi Kitabevi. -Szerb, Antal (2008). Dünya Yazın Tarihi. (Çev. V. Yıldırım). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. -Taşkıran, Nurdan Öncel, Recep Yılmaz (2007). “İnsan Gerçekliği ve Medya: Gerçekliğin İnşasında Medyanın İşlevsel Konumu Üzerine Bir Çözümleme.” Şu Kitapta: Ed. C. Bilgili, N. T. Akbulut. Medya Eleştirileri 2007: Gerçeğin Dışındakiler. İstanbul: Beta Yayınları, s. 9-37. -Taşkıran, Nurdan Öncel, Recep Yılmaz (2013). 99 Soruda Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Derin Yayınları. -Taşkıran, Nurdan Öncel, Recep Yılmaz (2015). Handbook Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age. ABD: IGI-Global Yayınları. -Tekin, Mehmet (2011). Roman Sanatı 1: Romanın Unsurları. İstanbul: Ötüken Neşriyat. -Todorov, Tzvetan (2008). Poetikaya Giriş. (Çev. K. Şahin. İstanbul: Metis Yayınları. -Todorov, Tzvetan (Der.) (2005). Yazın Kuramı: Rus Biçimcilerinin Metinleri. (Çev. M. Rifat ve S. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (2. Baskı.). -Toprak, Metin (2003). Hermeneutik (Yorum Bilgisi) ve Edebiyat. İstanbul: Bulut Yayınları. -Turner, Susan, Phil Turner (2003). “Telling Tales: Understanding the Role of Narrative in the Design of Taxonomic Software.” Design Studies, 24 (6): s. 537-547. -Uther, Hans-Jörg (2004). The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica. -Vilhjálmsdóttir, Gudbjörg, Torfi H. Tulinius (2009). “Tales of two Subjects: Narratives of Career Counseling.” Journal of Vocational Behavior, 75 (3): s. 267-274.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir anlatı türü olarak öykü, roman, sinema ve reklam kavramsal açıdan değerlendirilecek ve söz konusu anlatı türlerine ilişkin metinlerin kuramsal ardalanları içerisinde yapısal incelemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 8 1 8
11 Soru-Yanıt 8 1 8
14 Gözlem 4 1 4
19 Beyin Fırtınası 4 1 4
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 5 50
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin, anlatı ve anlatıbilim kavramları https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
2 Anlatı türleri ve özellikleri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Kurmaca Modeli.pptx
3 Tarihsel açıdan anlatıbilim yaklaşımları https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
4 Anlatma, odaklanma ve anlatı durumları Anlatma, Odaklanma ve Anlatı Durumları.pptx
5 Anlatı zamanı, fiil zamanı ve kipler Anlatıda Zaman ve Mekan.pptx
6 Kronotoplar ve kurmaca mekanı Anlatıda Zaman ve Mekan.pptx
7 Karakterler ve karakterleştirme Karakter, Tip, Anlatı Oyuncusu ve Söylemler.pptx
8 Anlatıda söylem ve işlevleri Karakter, Tip, Anlatı Oyuncusu ve Söylemler.pptx
9 Anlatı okuyucu/izleyici ve anlamlandırma https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
10 Bir yöntem olarak yapısalcılık ve anlatı türlerine uygulamaları https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
11 Öykü anlatısı ve örnek incelemeler https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
12 Roman anlatısı ve örnek incelemeler https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
13 Film anlatısı ve örnek incelemeler https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
14 Reklam anlatısı ve örnek incelemeler https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496334 Anlatı ve anlatıbilim kavramlarını tanımlar.
2 1496335 Anlatı türlerini sıralar.
3 1496336 Edebiyat, sinema ve reklam metinlerinin anlatı yapısını çözümler.
4 1496337 Metin örüntülerinin şekillenmesini anlatıbilimin tarihsel gelişimi içerisinde değerlendirir.
5 1496338 Farklı anlatı türlerinin etkileşim biçimlerini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek