Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA606 Haber Sosyolojisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, haber kavramının ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal bağlam dahilinde değerlendirilmesini sağlayacak eleştirel ve akademik bir bakış açısını öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bourse, M. (2017). Kültürel Çalışmaları Anlamak, (Çev. H. Yücel), İstanbul: İletişim Yayınları. Cevizci, A. (2018). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları. Çam, Ş. (2008). Medya Çalışmalarında İdeoloji: Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar. Ankara: De Ki Yayınları. Çelenk, S. (2008). İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar. Ankara: De Ki Yayınları. Doğu Batı Dergisi (2005). Söylem Üstüne Söylem. Yıl: 3, Sayı 9. Doğu Batı Dergisi (2011). Karl Marx. Yıl: 14 Sayı 55. Dursun, Ç. (Der). (2004). Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Yayınları. Dursun, Ç. (2001). TV Haberlerinden İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi. Eagleton, T. (2011). İdeoloji, (Çev. Özcan, M.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Gurevitch, M., Bennett, T., Curran, J., and Woollacott, J. (Eds). Culture, Society and the Media. Taylor&Francis e-Library. Herman, E.S. ve Chomsky, N. (2006), Kitle Medyasının Ekonomi Politiği: Rızanın İmalatı. E. Abadoğlu (Çev.), İstanbul: Aram Yayıncılık. İnal, A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İnce, H. O. (Ed). (2010). Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar: Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları, Ankara: Doğu Batı Yayınları. İrvan, S. (Der). (2002). Medya Kültür Siyaset, Ankara: Alp Yayınevi. Kazancı, M. (2002). Althusser, İdeoloji ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57(1): .55-87. Kazancı, M. (2003). Althusser ile İdeoloji Üzerine Yapılamamış Bir Söyleşi. İletişim: Araştırmaları Dergisi, 1(2): 37-54. Keane, J. (1992). Medya ve Demokrasi, (Çev. Şahin, H. ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Küçük, M. (Der. ve Çev). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McNair, B. (1998). The Sociology of Journalism, New York: Arnold. Örs, H. B. (Ed.) (2014). 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Ankara: Literatürk Academia. Parlak, İ. (Ed.) (2009). Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Konya: Çizgi Kitabevi. Sancar, S. (2008). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Ankara: İmge Kitabevi. Şahan, C. (Der). (2014). İdeoloji Üzerine: Eleştirel İdeoloji Analizleri, İstanbul: Pales Yayınları. Tuchman, G. (1972). Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen’s Notions of Objectivity. American Journal of Sociology, 77(4): 660–679. Wayne, M. (2006). Marksizm ve Medya Araştırmaları: Anahtar Kelimeler, Çağdaş Eğilimler. (Çev. Cezar, B.), İstanbul: Yordam Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, haberin gerçeklik boyutu, haberde nesnellik stratejisinin uygulanma pratikleri, haber-ideoloji-dil-söylem ilişkisi, haber üretim ve alımlanma süreçleri, haberin ekonomi politiği gibi konuları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 30 1
44 Makale Yazma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basın sektörünün tarihsel gelişimi ve basım tekniklerinin etkileştiği ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin tarihsel analizi
2 Liberal çoğulcu yaklaşımın kuramsal dinamikleri ve liberal basın değerleri
3 Basın özgürlüğü kavramının tarihsel analizi
4 Eleştirel yaklaşımın haber anlayışı, haberde gerçeklik boyutu
5 İdeolojinin yanlış bilinç ve yanılsama yaratan süreçler olarak kavrandığı klasik yaklaşıma göre haber
6 Hegemonya kavramı ve egemen ideoloji kuramına göre haber
7 Haberde dil-söylem-ideoloji
8 Haber ve temsil sorunu
9 Haber metinlerinde egemen söylemlerin inşa süreci
10 Haberin ekonomi politiği, medya-iktidar-sermaye ilişkisi
11 Küreselleşme, tekelleşme, haberde tektipleşme
12 Haber tüketicisi olarak okuyucu/izleyici
13 Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve yeni habercilik anlayışları: Sorunlar, eleştiriler, çözüm önerileri
14 Haber analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290881 Haber kavramını liberal çoğulcu yaklaşımlar ve eleştirel yaklaşımlar açısından çözümler.
2 1290882 Haberi kültürel, ekonomik ve toplumsal bağlam içinde değerlendirir.
3 1290883 Haberde gerçeklik, dil, söylem ve temsil konularını açıklar.
4 1290884 Haber kavramını toplumsal olarak inşa edilmiş gerçeklik şeklinde tanımlar.
5 1290885 Haber metninin ideolojik işleyişini analiz eder.
6 1290886 Haberin üretim ve alımlanma süreçlerini ve haberin ekonomi-politiğini akademik düzeyde tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 5 2 5 3 4 2 2 5
2 5 1 5 2 5 3 4 4 2 5
3 5 1 5 2 5 3 4 2 2 5
4 5 1 5 2 3 3 4 2 2 5
5 5 1 5 5 5 5 4 3 2 5
6 5 1 5 2 5 3 4 2 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek