Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA611 Sinema ve Kültür 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sinema ve Kültür dersi; sinema çalışmaları alanında yoğunlaşmayı amaçlayan lisansüstü öğrencilere başta temsil kuramı olmak üzere disiplinlerarası yöntemler aracılığıyla cinsiyetçilikten etnik merkezciliğe, kültüralizmden ırkçılığa geniş bir yelpaze içerisindeki yanlı söylemin güdümlediği film örnekleri ile ilgili olarak bir eleştirel perspektifi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cinema and Modernity, John Orr, Polity Press, 1993 2. Film, Form and Culture, Robert P. Kolker, Mc Graw Hill, 2001. 3. The Altering Eye, Robert P. Kolker, Oxford, 1983. 4. XIX. yy.’dan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Ü. Oskay Der Yay. 5. Çağdaş Fantazya, Ü. Oskay Ay-ko Y. Postkolonyal Aura, A. Dirlik Boğaziçi Üniv. Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, sinema-kültür ilişkisine dair yaklaşımlar tartışılacaktır. Bu çerçevede farklı ülkelerden örnek filmler incelenerek ilgili kuramlar çerçevesinde analizleri yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 15 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 0 1
34 Okuma 6 25 1
2 Final Sınavı 1 40 1
44 Makale Yazma 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
27 Makale Yazma 1 54 54
28 Makale Kritik Etme 1 13 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 15 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve genel giriş 1. Dersin tanıtılması.docx
2 Sinema alanında akademik bir metin nasıl yazılır?
3 Türkiye Sinemasında aidiyet ve kimlik YAVUZ TURGUL SİNEMASINDA TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE KRİZ ANLATISI.pdf
4 Nostalji, çocukluk ve çocuksuluk
5 Cinsiyetin imge hali… Özel alanda eril suskunluk.pdf
6 Kentin tekinsiz görünümleri… https://www.researchgate.net/publication/318971336_SINEMA-KENT_ILISKISINDE_ISTANBUL_ILK_YILLARINDAN_BUGUNE_TURK_SINEMASI'NDA_ISTANBUL'UN_GORUNUMU
7 Sinemada öteki kavramı
8 Ara Sınav.
9 Kültürlerarasılık, Arafta imgeler Göçmen Sinemasını Yeniden düşünmek.pdf
10 Yol, yolculuk, yersiz yurtsuzluk üzerine
11 Gerçek, gerçeklik ve self-refleksif sinema… kurmacaya hükmetmek-komedi ve sanat filmlerinde (öz)düşünümsellik.PDF
12 Göz, görme ve gözmerkezcilik
13 Post Modern Kültür ve Sinema postmodern sinemada kahramanındönüşümü.pdf
14 Denetim, gözetim ve beden politikaları https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497232

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270709 Temsil kuramını inceler.
2 1270710 Sinema, film örnekleri ve yanlı söylem ilişkisini tanır.
3 1270711 Küresel ticari sinemanın kült bilim-kurgu örneklerini inceler.
4 1270712 Reklâm, televizyon ve sinema anlatılarında ortaya çıkan yeni post- modern ifade tarzlarını tanır.
5 1270713 Disiplinlerarası yöntem doğrultusunda eleştiri yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 1 1 1
2 2 2 4 4 1 2 1 3 1
3 2 3 4 4 4 1 1 2
4 3 4 3 3 4 1 1
5 4 4 5 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek