Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA626 İletişim ve Kentlilik Bilinci 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı kentte yaşayan insanların kente aidiyet duygularının gelişmişliği ile kentin gelişimi ve rekabet avantajı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca kentte yaşayan kişilerin bilinçlenmesinin kente kazandıracağı özellikler hakkında bilgi ve farkındalık yaratmak ve kentlilik bilincinin oluşturulmasında halkla ilişkiler ve iletişim çabalarının önem ve gerekliliğini vurgulamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Burcu ALTIPARMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Hospers, Gert-Jan (2010). “Making Sense Of Place: From Cold To Warm City Marketing”, Journal Of Place Management And Development, Volume: 3, Number: 3, Pages: 182-193 -Hospers, Gert-Jan (2011). “Place Marketıng In Shrınkıng Europe: Some Geographıcal Notes”, Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, Volume: 102, Number: 3, Pages: 369–375 -Inn, Kim (2004). “Plan For City Identity Establishment And City Marketing: The Case Of Kimpo City”, Dela, Volume: 21, Number: 1, Pages: 233-240 - Altıparmak Burcu (2015). Kent Pazarlamasında İletişim Yönetimiyle Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Silimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. - Braun, Eric (2008). City Marketing Towards An İntegrated Approach, Erasmus Research Institute Of Management (ERIM), Erasmus University Rotterdam. - Erkan Nihal E. (2014). Şehir Kavramlarının Yolculuğu, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul. - Erkan, Rüstem (2010). Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara. - Insch, Andrea (2011). “Branding The City As An Attractive Place To Live”, in Dinnie, Keith (2011). City Branding, Teory And Cases, , Palgrave Macmillan Publisher, Pages: 8-14 - Kaypak, Şafak (2013). “Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Markalaşması ve ‘Marka Kentler”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, ss. 335-355. - Sezgin, Mete & Ünüvar, Şafak (2011). Yavaş Şehir: Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde, Çizgi Kitabevi, Konya.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında kentleşme, kentlileşme ve kentlilik bilinci kavramlarının açıklanacak, kent imajı, kent kimliği, kent markası tanımlanacak, kent pazarlama karması incelenecektir. Ayrıca kentlilik bilinci ve iletişim, halkla ilişkiler arasındaki ilişki kuramsal olarak ve örnek olaylarla tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 6 2 12
27 Makale Yazma 10 2 20
28 Makale Kritik Etme 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve genel giriş.
2 Tarihsel süreçte ilk kentlerden günümüze kentleşme tarihi.
3 Tarihsel süreçte ilk kentlerden günümüze kentleşme tarihi.
4 Kentleşme ve kentlilik bilinci.
5 Kentlilik bilincinin oluşumuna etki eden faktörler.
6 Yerel yönetim yaklaşımları.
7 Yerel Yönetimlerde iletişim ve halkla ilişkiler.
8 Yerel Yönetimlerde iletişim ve halkla ilişkiler.
9 Sürdürülebilir kentler, kentlilik bilinci ve iletişim.
10 Kent kimliği, kent markası ve kent imajı .
11 Kent pazarlaması kavramı, tarihi ve bileşenleri.
12 Kent pazarlaması, iletişim ve kentlilik bilinci.
13 Türkiye’den ve Dünya’dan kentlilik bilinci çalışmalarına örnekler.
14 Türkiye’den ve Dünya’dan kent pazarlaması çalışmalarına örnekler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290942 Kent, kentlileşme, kentlilik bilinci kavramlarını açıklar.
2 1290943 Kent pazarlaması ile ilgili kavramları açıklar.
3 1290944 Kentlilik bilinci için gerekli iletişim süreçlerini planlar.
4 1290945 Yerel yönetimler için kent pazarlamasının önemini tartışır.
5 1290946 Kent pazarlaması, kentlilik bilinci ve iletişim süreci kavramlarının birbirlerine etkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4
2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4
3 4 5 3 5 5 4 3 5 5 5
4 3 4 5 4 5 3 3 5 3 5
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek