Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA606 Haber Sosyolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, medya ürünlerinin ideolojik işleyişini ve toplumsal gerçekliğin inşasında medyanın üstendiği rolü, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bourse, M. (2017). Kültürel Çalışmaları Anlamak, (Çev. H. Yücel), İstanbul: İletişim Yayınları. Cevizci, A. (2018). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları. Çam, Ş. (2008). Medya Çalışmalarında İdeoloji: Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar. Ankara: De Ki Yayınları. Çelenk, S. (2008). İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar. Ankara: De Ki Yayınları. Doğu Batı Dergisi (2005). Söylem Üstüne Söylem. Yıl: 3, Sayı 9. Doğu Batı Dergisi (2011). Karl Marx. Yıl: 14 Sayı 55. Dursun, Ç. (Der). (2004). Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Yayınları. Dursun, Ç. (2001). TV Haberlerinden İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi. Eagleton, T. (2011). İdeoloji, (Çev. Özcan, M.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Gurevitch, M., Bennett, T., Curran, J., and Woollacott, J. (Eds). Culture, Society and the Media. Taylor&Francis e-Library. Herman, E.S. ve Chomsky, N. (2006), Kitle Medyasının Ekonomi Politiği: Rızanın İmalatı. E. Abadoğlu (Çev.), İstanbul: Aram Yayıncılık. İnal, A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İnce, H. O. (Ed). (2010). Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar: Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları, Ankara: Doğu Batı Yayınları. İrvan, S. (Der). (2002). Medya Kültür Siyaset, Ankara: Alp Yayınevi. Kazancı, M. (2002). Althusser, İdeoloji ve İletişimin Dayanılmaz Ağırlığı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57(1): .55-87. Kazancı, M. (2003). Althusser ile İdeoloji Üzerine Yapılamamış Bir Söyleşi. İletişim: Araştırmaları Dergisi, 1(2): 37-54. Keane, J. (1992). Medya ve Demokrasi, (Çev. Şahin, H. ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Küçük, M. (Der. ve Çev). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McNair, B. (1998). The Sociology of Journalism, New York: Arnold. Örs, H. B. (Ed.) (2014). 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji Eleştirel Haber Çözümlemeleri, Ankara: Literatürk Academia. Parlak, İ. (Ed.) (2009). Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Konya: Çizgi Kitabevi. Sancar, S. (2008). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Ankara: İmge Kitabevi. Şahan, C. (Der). (2014). İdeoloji Üzerine: Eleştirel İdeoloji Analizleri, İstanbul: Pales Yayınları. Tuchman, G. (1972). Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen’s Notions of Objectivity. American Journal of Sociology, 77(4): 660–679. Wayne, M. (2006). Marksizm ve Medya Araştırmaları: Anahtar Kelimeler, Çağdaş Eğilimler. (Çev. Cezar, B.), İstanbul: Yordam Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, ideoloji, yanlış bilinç, hegemonya, dil, söylem, özne gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca medyada gerçekliğin inşası, alandaki kuramsal tartışmalar ve haber analizleri üzerinden değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 30 1
44 Makale Yazma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdeoloji kavramının art alanı: Fransız Aydınlanması'na genel bir bakış Hafta1.pptx
2 İdeoloji kavramının art alanı: Antoine Destutt de Tracy ve Napoléon'un ideoloji tanımları Hafta2.pptx
3 Medya, ideoloji ve gerçeklik İlişkisi: Aydınlanma geleneğinden temellenen liberal-çoğulcu yaklaşım Hafta3.pptx
4 Alman idealizmi ve Marx'ın ideoloji eleştirisi Hafta4.pptx
5 Marx'ın ideoloji eleştirisi: Yanlış bilinç ve egemen ideoloji kavramları Hafta5.pptx
6 Haber çözümlemeleri Hafta6.pptx
7 Marksist gelenekte ideoloji tartışmaları: Gramsci ve hegemonya kuramı Hafta7.pptx
8 Haber çözümlemeleri Hafta8.pptx
9 Althusser: İdeolojinin yapısal çözümlemesi ve ideoloji-özne ilişkisi Hafta9.pptx
10 Haber çözümlemeleri Hafta10.pptx
11 Eleştirel medya çalışmalarında ideoloji ve gerçeklik ilişkisine dair tartışmalar: Ekonomi Politik Yaklaşım Hafta11.pptx
12 İdeoloji ve anlam üzerindeki mücadele: Medyada anlam üretimi ve gerçekliğin temsili Hafta12.pptx
13 Haber çözümlemeleri Hafta13.pptx
14 Haber analizleri Hafta14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511756 Haber kavramını liberal çoğulcu yaklaşımlar ve eleştirel yaklaşımlar açısından çözümler.
2 1511757 Haberi kültürel, ekonomik ve toplumsal bağlam içinde değerlendirir.
3 1511758 Haberde gerçeklik, dil, söylem ve temsil konularını açıklar.
4 1511759 Haber kavramını toplumsal olarak inşa edilmiş gerçeklik şeklinde tanımlar.
5 1511760 Haber metninin ideolojik işleyişini analiz eder.
6 1511761 Haberin üretim ve alımlanma süreçlerini ve haberin ekonomi-politiğini akademik düzeyde tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek