Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA619 Medya, İktidar, Siyaset 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, Batı'daki ve Türkiye'deki ekonomik, politik, toplumsal, kültürel süreçlerin medya üzerindeki etkilerini tartışmak ve medyayı "ideoloji", "iktidar", "demokrasi", "milliyetçilik", "toplumsal cinsiyet" gibi belli kavramlarla ilişkisi bağlamında analitik bir bakış açısıyla değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigâr Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstri: Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara: Ütopya Yayınevi. Anderson, B. (2007). Hayali Cemaatler (Çev. İ. Savaşır). İstanbul: Metis Yayınları. Boratav, K. (1998). Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, İstanbul: Gerçek Yayınevi. Boratav, K. (2005). 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Ankara: İmge Kitabevi. Balkan, N. ve Sungur S. (2004b). 2000'li Yıllarda Türkiye 2: Neoliberalizmin Tahribatı, İstanbul: Metis Yayınları. Connell, R. W. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar: Toplum, kişi ve cinsel politika (Çev. C. Soydemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Çam, Ş. (2008). Medya Çalışmalarında İdeoloji: Epistemolojik ve Metodolojik Sorunlar. Ankara: De Ki Yayınları. Dursun, Ç. (2001). TV Haberlerinden İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik. Ankara: İmge Kitabevi. Eagleton, T. (2011). İdeoloji, (Çev. M. Özcan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Foucault, M. (2014). Özne ve İktidar: Seçme Yazılar-2 F. Keskin (Haz.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. İnce, H. O. (Ed). (2010). Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar: Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları, Ankara: Doğu Batı Yayınları. Kaya, A. R. (2009). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet, Ankara: İmge Kitabevi. Keane, J. (1993). Medya ve Demokrasi (Çev. H. Şahin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Kejanlıoğlu, D. B. (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü, Ankara: İmge Kitabevi. McLennan, D. (2012). İdeoloji (Çev. B. Yıldırım). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Rehmann, J. (2017). İdeoloji Kuramları: Yabancılaşma ve Boyun Eğme Güçleri. İstanbul: Yordam Yayınları. Örs, H. B. (Ed.). 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Özbek, S. (2011). İdeoloji Kuramları. İstanbul: Notos Yayınları. Sancar, S. (2008). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Ankara: İmge Kitabevi. Şaylan, G. (2003). Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi. Thompson, J. B. (2008). Medya ve Modernite, İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, "ideoloji", "iktidar", "demokrasi", "milliyetçilik", "toplumsal cinsiyet" gibi kavramların medya ile ilişkilerine dair kuramsal tartışmaları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 14 10 1
23 Proje Sunma 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 13 20 1
34 Okuma 13 30 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
23 Proje Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
34 Okuma 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders kapsamında işlenecek konularla ilgili kaynak paylaşımı ve görev dağılımı
2 Liberalizm, demokrasi ve medya üzerine tartışmalar
3 Neoliberal ekonomi politikalarının Batı'daki ve Türkiye'deki medyanın sahiplik yapısına etkileri
4 İdeoloji kavramının tarihsel gelişimi
5 İdeoloji tartışmalarında önemli bir dönemeç: Karl Marx
6 Gramsci ve hegemonya kavramı
7 Althusser ve ideoloji kavramı
8 Medya ve ideoloji ilişkisi üzerine tartışmalar
9 Foucault ve iktidar-özne ilişkisi
10 Medya ve iktidar ilişkisi üzerine tartışmalar
11 Milliyetçilik kavramı
12 Medya ve milliyetçilik üzerine tartışmalar
13 Toplumsal cinsiyet kavramı
14 Medya ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine tartışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507361 "İdeoloji", "iktidar", "demokrasi", "milliyetçilik", "toplumsal cinsiyet" gibi kavramları tanımlar.
2 1507362 Medyanın "ideoloji", "iktidar", "demokrasi", "milliyetçilik", "toplumsal cinsiyet" gibi kavramlarla ilişkisini analitik bir bakış açısıyla çözümler.
3 1507363 Batı'daki ve Türkiye'deki ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal süreçlerin medya ile ilişkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 5 5 5 5 3 3 5 5
2 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5
3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek