Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA623 Film Kuramları ve Analizleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Film Kuramları ve Analizleri Dersi, sinema sanatının özelliklerinin öğrenilmesi konusunda gerekli yapıyı oluşturmak amacındadır. Ders, sinemanın gelişimini yönlendiren kuramların irdelenmesiyle, öğrencilerin, teorik ve pratik yaklaşımlar konusunda geniş şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Büker, Seçil, Topçu, Gürhan Y., Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, İstanbul, Kırmızı Kedi, 2010. 2. Braudy, Leo, Cohen, Marshall, Film Theory and Criticism, New York Oxford, Oxford University Press, 1999. 3. Simten, Gündeş, Film Olgusu: Kuram ve Uygulayım Yaklaşımları, İstanbul, İnkılâp Yayınları, 2003. 4. Dudley, Andrew, J, Büyük Film Kuramları, çev. İbrahim Şener, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995. 5. Stam, Robert, Film Theory, USA, Blackwell Publishing, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Film kuramlarının yapılanması. Kuramların gerçeklik ve simülasyon kavramları gibi elemanları. Biçimcilik ve Bakhtin Okulu. Gerçekçi Film Kuramı. Yapısalcılık ve sinema. Fransız Film Kuramı. Postyapısalcılık, postmodernizm ve sinema.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 60 1
2 Final Sınavı 1 30 1
44 Makale Yazma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
34 Okuma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Film Kuramı ve Eleştirisine Giriş, Kavramların Tanıtılması 1. Dersin tanıtılması.docx
1. Sinema Kuramına Giriş.pptx
2 Erken Dönem Film Kuramları 2. Erken Dönem Sinema Kuramları.pptx
3 Biçimci Kuramcılar - Gerçekçi Kuramcılar 3. Gerçekçi Kuram.docx
Sinema Sanatında Gerçekçilik ve Biçimcilik.pdf
3. Biçimci Kuram.docx
4 Göstergebilimsel Film Kuramı 4. Göstergebilimsel Film Kuramı.docx
Göstergebilim ve Sinema İlişkisi Üzerine Bir Deneme.pdf
5 Auteur Kuram, Tür Kuramı 5. Auteur Kuram.docx
5. Tür Kuramı.docx
6 Psikanalitik Sinema Kuramı Aynanın Sırları - Psikanalitik Film Kuramı.pdf
Görsel Haz ve Anlatı Sineması.pdf
7 Feminist Film Kuramı – Queer Sinema Yeni Queer Sinema - Öncesi ve Sonrası.pdf
8 Ara Sınav.
9 Anlatı Kuramı Asmalı Konak Dizisi ve Filmi Üzerine Anlatı Kuramı Açısından Bir Değerlendirme.pdf
10 Sinema ve İdeoloji Eleştirisi İdeoloji ve İdeolojinin Sinik İşleyişi - Slavoj Zizek'te Sinema, İdeoloji ve Anlatı.pdf
11 Üçüncü Sinema Tartışmaları Peter Wollen'ın Karşı Sinema Kavramı.pdf
12 Karşı Sinema ve Dogma Akımı 12. Dogma 95.pptx
Karşı Sinema Perspektifinden Godard Sineması....pdf
13 Sinema Felsefesi – 1: Görüntülerle Düşünmek Gilles Deleuze Felsefesinde Dusuncenin İmge Hali.pdf
14 Sinema Felsefesi – 2: Minör Sinema ve Estetik Açılımlar Deleuzyen Sinema - Minör Bir Oluş Olarak Sarmaşık Filminin Rizomatik.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528383 Sinema sanatı kuramlarına yönelik genel kültür ve bilgi birikimi edinir.
2 1528384 Kuramsal özellikleri, Türk ve Dünya sinemalarının örnekleri üzerinden, farklı teorisyenlerin yaklaşımlarıyla irdeleyerek değerlendirir.
3 1528385 Film kuramlarının sinemaya etkisi üzerine düşünme, yazma ve yorumlama becerisi kazanır.
4 1528386 Film kuramlarının irdelenmesinde bireysel ya da grup çalışması içinde niteliksel ve niceliksel analizler uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek