Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZEÖ310 A Seçmeli IV (Zihin Engellilere Sosyal Beceri ve Çalışma Becerilerinin Kazandırılması)) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Öğrenciler, - Sosyal beceri, sosyal yeterlilik kavramlarını açıklar. -Sosyal becerilerin ve sosyal uyumun değerlendirilmesinde kullanılan ölçme tekniklerini açıklar. - Sosyal beceri ve sosyal uyumu değerlendirmek için ölçme araçları geliştirir. - Doğrudan öğretim yöntemine dayalı sosyal beceri öğretim planı geliştirir. - Bilişsel süreç yaklaşımına dayalı sosyal beceri öğretim planı geliştirir. - Sosyal öykülerden yararlanarak sosyal beceri müdahale programı geliştirir. - Gömülü öğretimle sosyal beceri öğretim planı geliştirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Serpil Alptekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Avcıoğlu, H. (2001). İşitme Engelli Çocuklara Sosyal Becerilerin Öğretilmesinde İşbirlikçi Öğrenme Yaklaşımı İle Sunulan Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi.(Birinci Basım). Ankara: Kök Yayıncılık. Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Çakır, S. (2006). Doğrudan Öğretim Yaklaşımının Zihin Engelli Öğrencilere Telefonla Uygun Şekilde Konuşma Sosyal Becerisini Kazandırmada Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Çiftçi, İ. (2001). Zihinsel Engelli Bireyler için Hazırlanan Bilişsel Süreç Yaklaşımına Dyalı Sosyal Beceri Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Dağseven, D. (2008). Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Doğrudan Öğretim ve Bilişsel Süreç Yaklaşımları ile Yapılan Öğretimin Etkililiklerinin ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, sosyal beceri, sosyal yeterlilik kavramlarını, sosyal becerilerde kullanılan ölçme tekniklerini ve sosyal beceri öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal beceri, sosyal yeterlilik ve sosyal yetersizlik kavramları, Sosyal yeterliliğin bileşenleri
2 Sosyal becerileri doğrudan ölçme teknikleri (Doğal gözlem, kontrol listeleri)
3 Sosyal becerileri dolaylı ölçme teknikleri (Görüşmeler, sosyometrik teknikler)
4 Sosyal becerileri dolaylı ölçme teknikleri (davranış derecelendirme ölçekleri, kendi kendini değerlendirme)
5 Sosyal becerilerin öğretiminde kullanılan yaklaşımlar
6 Doğrudan öğretim yöntemine göre sosyal beceri öğretim planı hazırlama
7 Bilişsel süreç yaklaşımına göre sosyal beceri öğretim planı hazırlama
8 Vize
9 Sosyal öykülere dayalı müdahale programı hazırlama
10 Sosyal öykülere dayalı müdahale programı hazırlama
11 Sosyal beceri öğretiminde doğal öğretim yaklaşımları
12 Gömülü öğretime dayalı öğretim programı ve etkinlik çizelgesi hazırlama
13 Sosyal becerilerin kalıcılığı
14 Sosyal becerilerin genellenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1471072 Sosyal becerileri ve sosyal uyumu değerlendirmek için ölçme aracı geliştirir.
2 1471073 Sosyal beceri öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine dayalı öğretim planları geliştirir.
3 1471487 Sosyal beceri ve sosyal yeterlilik kavramlarına örnekler verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71155 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 71156 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 71157 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 71158 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 71159 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 71160 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 71161 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 71162 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 71163 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 71126 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 71132 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 71133 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 71134 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 71135 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 71141 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 71127 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 71131 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 71136 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 71153 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 71137 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 71154 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 71138 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 71139 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 71140 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 71128 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 71142 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 71143 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 71144 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 71129 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 71145 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 71146 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 71147 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 71148 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 71130 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 71149 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 71150 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 71151 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 71152 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 2 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 2 5 5 3 4 4 5 4 4 2 5 5 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 3
2 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 2 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 3 5 3
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek